Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 399859-2018

13/09/2018    S176

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 176-399859

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +45 27954358
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218499&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218499&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning. Vandværker. Bygge- og anlægsarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45113000 Byggepladsarbejder
45210000 Byggearbejde
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45252126 Bygge-anlægsarbejde: drikkevandsbehandlingsanlæg
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45262210 Funderingsarbejder
45262211 Nedramning af pæle
45262300 Betonarbejder
45262680 Svejsning
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45321000 Varmeisoleringsarbejde
45330000 Blikkenslagerarbejde
45340000 Opsætning af hegn og rækværker og installation af sikkerhedsudstyr
45343100 Brandsikring
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Østsjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Til brug for HOFOR A/S's vandværker oprettes denne kvalifikationsordning vedrørende bygge- og anlægsarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Økonomisk og finansiel formåen

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen. Ansøger skal som mindstekrav opfylde følgende:

- Gennemsnitlig årsomsætning for de seneste tre disponible regnskabsår udgør minimum 150 000 000 DKK,

- Gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 10%,

- Gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 0%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) eller såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen henvises til Udbudsbetingelserne på EU-Supply.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

For at vurdere om det er opfyldt skal ansøger oplyse følgende:

- Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, soliditetsgrad og overskudsgrad,

- Hvis ansøgers seneste årsrapport indeholder revisionspåtegninger, skal ansøger i sin ansøgning, redegøre for dette,

- Hvis der er ændret regnskabspraksis i perioden skal der redegøres for, hvad ændringerne består i.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets Del IV.B.

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

Den dokumentation, der skal fremsendes, kan være ansøgers revisorpåtegnede årsrapporter eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår.

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Serviceattest inkl. oplysninger fra Kriminalregisteret skal fremsendes (maks. 6 mdr. gammel).

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Teknisk og faglig formåen (ESPD del IV C)

HOFOR stiller følgende minimumskrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Referencerne skal anføres i ESPD’et. Referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, kan vedlægges som separate bilag, men kun såfremt der henvises hertil fra ESPD'et. Referencerne skal omhandle entrepriser på min. 10 000 000 DKK.

Ansøger skal kunne udvise minimum 5 referencer vedrørende udførelse af bygninger til proces- eller produktionsvirksomhed inden for følgende områder:

- Vandværker,

- Fødevare-, bryggeri- og mejeriindustri,

- Medicinal- og sundhedsindustri,

- Kemisk industri,

- Kraftvarmeværker.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for referencer:

For hver reference ovenfor, bør Ansøger angive følgende under den enkelt reference:

I. Navn på Ordregiver.

II. Entreprisesum.

III. Beskrivelse af entreprisen.

IV. Periode for udførelsen.

V. Kontaktoplysninger til Bygherre.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Kvalitetsledelsessystem:

- Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DN/EN ISO 9001:2008 eller DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for ledelsessystemer

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde beskrivelse af nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

a) Virksomhedspraksis for, hvordan kunden får den kvalitet af produkt /ydelse, som er aftalt med kunden.

b) Hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og er bevidst om, hvilken kvalitet der er aftalt med kunden.

c) Hvordan virksomheden håndterer ændringer i den aftalte kvalitet af produkt eller ydelse internt i virksomheden og eksternt med kunden.

d) Hvordan virksomheden håndterer kundeklager.

e) Hvordan virksomheden registrerer og håndterer fejl.

f) Hvordan virksomheden evaluerer egen præstation i forhold til levering af den aftalte kvalitet.

g) Hvordan virksomheden arbejder med kvalitetsforbedring af produkter/ydelser.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001:2008 eller tilsvarende. (Skrives i ESPD´et i afsnit C) i feltet ”miljøledelsesforanstaltninger”)

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for ledelsessystemer:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

Arbejdsmiljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedens overordnede politik på arbejdsmiljøområdet, samt oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden løbende sørger for at holde sig opdateret omkring ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m., samt hvordan virksomheden forsøger at forebygge at lignende ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m. sker igen.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden planlægger det daglige arbejde for de ansatte, herunder vurderer særlige risici ved arbejdet.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2004 eller ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for ledelsessystemer:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

Miljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af praksis for håndtering af virksomhedens miljøforhold og hvordan virksomheden undgår miljøuheld.

b) Beskrivelse af de arbejdsgange som medarbejderne skal følge for at undgå miljøuheld. Hvis der er udarbejdet instrukser, kan der henvises til dem og de kan vedlægges som dokumentation.

c) Beskrivelse af praksis for, hvordan virksomheden bliver bedre til at håndtere miljøforhold, eksempelvis hvordan virksomheden har fulgt op på påbud og/eller bøder.

d) Beskrivelse af virksomhedens praksis for oplæring af medarbejdere i håndtering af miljøforhold og miljøuheld.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udbud under denne Kvalifikationsordning vil indledningsvis været baseret på AB 92 med HOFORs supplerende bestemmelser. Efter 1.1.2019 forventes AB 18 med HOFORs supplerende bestemmelser anvendt i udbuddene.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger om Kvalifikationsordningen henvises til Udbudsbetingelser inkl. bilag på EU-Supply, hvor også dokumenter fra forudgående markedsdialog er offentliggjort.

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler i HOFOR A/S regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive bud på konkrete udbud inden for fagområderne omfattet af ordningen.

HOFOR A/S fastsætter efter en konkret vurdering forud for hvert enkelt udbud, som gennemføres under kvalifikationsordningen, hvor mange og hvilke bygge- og anlægsentreprenører der inviteres til at afgive tilbud.

Denne vurdering vil blive foretaget på baggrund af saglige hensyn, og tilbudsgivere udvælges ud fra hvilke Ansøgere HOFOR A/S anser for bedst kvalificerede i forhold til det konkrete udbud. Udvælgelsen foretages ud fra økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

HOFOR A/S vil som minimum invitere 3 (tre) bygge- og anlægsentreprenører til at afgive tilbud ved hvert udbud under ordningen (forudsat at der er 3 egnede bygge- og anlægsentreprenører set i forhold til det påtænkte udbud).

Da Kvalifikationsordningen er åben for løbende optag, er der ikke en egentlig tidsfrist for indsendelse af anmodning om optagelse.

Det bemærkes at tidsfristen i EU-Supply er anført af EU-Supply tekniske årsager.

Det præciseres at første udbud under denne kvalifikationsordning forventes udsendt til udvalgte ansøgere ultimo november 2018.

For at ansøgere kan komme i betragtning ved dette udbud er seneste frist for indsendelse af anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen:

- Mandag den 5.11.2018, kl. 13:00.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018