Suministros - 399896-2017

11/10/2017    S195    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Equipo y artículos de oficina diversos

2017/S 195-399896

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Tsentralen organ za pokupki
000695406
ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Sofiya
1040
Bulgaria
Persona de contacto: Ivanina Beleva
Teléfono: +359 298592772
Correo electrónico: cfcu@minfin.bg
Fax: +359 298952773
Código NUTS: BG

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.minfin.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.minfin.bg/bg/procurement/145
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
000695406
ул. „Георги С. Раковски“ № 102
София
1040
Bulgaria
Persona de contacto: Марта Пламенова, държавен експерт, отдел „Централизирани обществени поръчки“
Teléfono: +359 298592777
Correo electrónico: cfcu@minfin.bg
Fax: +359 298592773
Código NUTS: BG

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.minfin.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.minfin.bg/bg/procurement

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://sevop.minfin.bg
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.2)Código CPV principal
30190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали.

Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg.

Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 3 обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 мес.

2. Обособена позиция 2: „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 месеца.

3. Обособена позиция 3: „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за срок от 24 мес.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 900 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000
30192000
30193000
22850000
30194000
30140000
30195000
30197000
30199500
30237460
30234300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

България и чужбина.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности.

Всички артикули са изброени в Образеца № 2б. към Техническото предложение по об. п. 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 700 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Процедурата се провежда изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30199230
22800000
22822000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

България.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция обхваща доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт. Всички пликове и бланки са описани в образец № 3б към Техническото предложение по об. п. 2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Поръчката ще се проведе изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на хартии за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за периода 1.1.2018 г. - 31.12.2019 г.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30199000
22993200
30199330
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

България.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна прнтерна хартия, хартиени ролки за печат и др.

Всички артикули са изброени в Образеца № 4б. към техническо предложение по об. п. 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Реализиран конкретен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката общо за последните три приключили финансови години в размер на: 5 000 000 BGN без ДДС за об. п. 1; 1 000 000 BGN без ДДС за об. п. 2 и 200 000 BGN без ДДС за об. п. 3.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Об. п. 1: Участникът по об. п. 1 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 5 000 000 (пет милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали.

Об. п. 2: Участникът по об. п. 2 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 (един милион) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри.

Об. п. 3 Участникът по об. п. 3 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 200 000 (двеста хиляди) BGN без ДДС общо за последните три приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия, факс хартия, фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон; безконечна хартия за компютърни принтери и други подобни хартии, предназначени за офисна употреба.

Електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил следните изисквания:

По обособена позиция 1:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

По обособена позиция 2:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

По обособена позиция 3:

Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът по Обособена позиция 1 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 10 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под дейности сходни/идентични предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.1.

Участникът по Обособена позиция 2 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 8 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри и подобни артикули, сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.2.

Участникът по Обособена позиция 3 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 5 вида артикули. Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия и пр. артикули сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об. п. 3.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Изискванията за об. п. 1, 2 и 3 са формулирани с оглед броя на потенциалните потребители на централизираните доставки (над 60 администрации) — възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 от ПМС № 385/2015 г. Лицата, избрани за изпълнители по рамковите споразумения на ЦОП следва да имат капацитет да управляват и изпълняват много на брой едновременно действащи договори за доставка на канцеларски материали.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Условията за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към Документацията за участие, налични и в СЕВОП.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 4
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/11/2017
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro, Español
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2017
Hora local: 13:30
Lugar:

Електронно в СЕВОП.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, постъпили в Деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В случай, че участникът е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция, офертата му ще бъде отстранена.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от стойността на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/10/2017