Varor - 39996-2022

25/01/2022    S17

Frankrike-Stains: Tandläkarinstrument

2022/S 017-039996

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: mairie de Stains
Postadress: 64, Av Gaston Monmousseau
Ort: Stains
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
Postnummer: 93240
Land: Frankrike
E-post: Commande.publique@stains.fr
Telefon: +33 149718185
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stains.fr/
Upphandlarprofil: http://www.stains.fr/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=790505&orgAcronyme=b4l
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=801284&orgAcronyme=b4l
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Commune
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

acquisition de fournitures, consommables et petite instrumentation pour les soins dentaires du Centre Municipal de Santé c.m.s " Colette Coulon " de la Commune de Stains

Referensnummer: 2022-06-CMS-AOO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33131000 Tandläkarinstrument
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

le présent marché a pour objet l'acquisition de fournitures, consommables et petite instrumentation pour les soins dentaires du Centre Municipal de Santé c.m.s " Colette Coulon " de la Commune de Stains

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

le présent marché est alloti conformément aux dispositions de l'article L.2113-10 du Code de la commande publique. Il se décompose comme suit : - lot 1 : consommables, fournitures et petit matériel pour soins dentaires - lot 2 : fournitures pharmaceutiques, d'hygiène et diverses pour soins dentaires Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

fournitures pharmaceutiques, d'hygiène et diverses pour soins dentaires

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33131131 Fingertutor för tandläkare
33141850 Hygienartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

achat de Fournitures pharmaceutiques, d'hygiène et diverses pour soins dentaires

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

le marché peut être reconduit trois fois par tacite reconduction. La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre ans. A défaut de décision expresse avant la période des soixante (60) derniers jours de sa validité, le présent marché sera considéré comme tacitement reconduit

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification.Il peut être reconduit trois fois par périodes successives d'un an, par tacite reconduction.La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre (4) ans

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

consommables, fournitures et petit matériel pour soins dentaires

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33131161 Dentalsaxar
33131170 Dentalspatlar, pincetter för dentalt bruk och dentala vaxcarverinstrument
33131162 Dentalknivar
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

achat de consommables, fournitures et petit matériel pour soins dentaires

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

le marché peut être reconduit trois fois par tacite reconduction. La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre ans. A défaut de décision expresse avant la période des soixante (60) derniers jours de sa validité, le présent marché sera considéré comme tacitement reconduit

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification.Il peut être reconduit trois fois par périodes successives d'un an, par tacite reconduction.La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre (4) ans

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2022
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

le marché peut être reconduit trois fois par périodes successives d'un an, par tacite reconduction. La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre ans

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Montreuil
Postadress: 7, rue Catherine Puig
Ort: Montreuil
Postnummer: 93100
Land: Frankrike
Internetadress: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: tribunal administratif de Montreuil
Postadress: 7 rue Catherine Puig
Ort: Montreuil
Postnummer: 93100
Land: Frankrike
Internetadress: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Montreuil
Postadress: 7 rue Catherine Puig
Ort: Montreuil
Postnummer: 93100
Land: Frankrike
Internetadress: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2022