Supplies - 400299-2020

26/08/2020    S165

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2020/S 165-400299

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: Al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-730
Country: Poland
Contact person: Marzena Krukowska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telephone: +48 228157546
Fax: +48 228151015

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/CZD/0133/20 Dostawa rękawiczek medycznych.

Reference number: ZP/CZD/0133/20
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezlateksowe – neoprenowe (operacyjne jałowe).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne lecznicze półsyntetyczne (operacyjne jałowe).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe, lateksowe, bezpudrowe (również do kontaktu z żywnością).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, odporne na substancje chemiczne, cytostatyki i do kontaktu z żywnością.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki do przygotowywania cytostatyków – odporne na cytostatyki, jałowe, lateksowe, bezpudrowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki do przygotowywania cytostatyków – odporne na cytostatyki, jałowe, bezlateksowe, neoprenowe bezpudrowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2020
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/09/2020
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. JEDZ należy złożyć zgodnie z rozdziałem X SIWZ.

2.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 SIWZ.

3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w trybie art. 26.1 ustawy Pzp przez Wykonawcę najwyżej ocenionego:

3.1. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zgodnie z rozdziałem VI pkt 3.1–3.11 SIWZ;

3.2. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

4.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

4.2. JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

4.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg zał. nr 5 do SIWZ;

4.4. do oceny kryterium jakość:

a) próbki w opakowaniach handlowych:

— pakiet 1, 2 – po 3 pary z każdego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia

— pakiet 3, 5 – 1 op. rozmiar M oferowanego przedmiotu zamówienia

— pakiet 6, 7 – po 5 par rozmiaru 6,5/7,0/7,5 oferowanego przedmiotu zamówienia

b) karta techniczna lub karta katalogowa potwierdzająca długość zaoferowanej rękawicy – dotyczy pakietu nr 4.

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (Marketplanet): https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list? USER_MENU_HOVER=currentNoticeList lub https://ipczd.ezamawiajacy.pl i zakładka Lista przetargów Pzp – aktualne – nr sprawy ZP/CZD/0133/20.

6. Zamawiający wymaga wadium w wysokości:

— pakiet 1 – 1 500 PLN,

— pakiet 2 – 240 PLN,

— pakiet 3 – 5460 PLN,

— pakiet 4 – 360 PLN,

— pakiet 5 – 4 000 PLN,

— pakiet 6 – 260 PLN,

— pakiet 7 – 150 PLN.

W jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www:uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2020