Dostawy - 400586-2020

26/08/2020    S165

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2020/S 165-400586

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 145-356575)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/40/20
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 pakietów:

— pakiet nr 1 – odczynniki chemiczne lub równoważne,

— pakiet nr 2 – kwas azotowy,

— pakiet nr 3 – odczynniki chemiczne, alkohol,

— pakiet nr 4 – wzorce lub równoważne,

— pakiet nr 5 – materiał referencyjny lub równoważny,

— pakiet nr 6 – odczynniki chemiczne lub równoważne,

— pakiet nr 7 – aceton lub równoważny,

— pakiet nr 8 – glukoza lub równoważna,

— pakiet nr 9 – testy paskowe do badania stężenia glukozy,

— pakiet nr 10 – modelowy wektor do klonowania lub równoważny,

— pakiet nr 11 – krążki antybiotykowe,

— pakiet nr 12 – ciekła tromboplastyna lub równoważny,

— pakiet nr 13 – jad pszczeli,

— pakiet nr 14 – alkohol skażony.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.14 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 145-356575

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: