Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 400591-2018

14/09/2018    S177

Polska-Niebylec: Instalacje słoneczne

2018/S 177-400591

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niebylec
Krajowy numer identyfikacyjny: 69058219200000
Adres pocztowy: Niebylec 170
Miejscowość: Niebylec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 38-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Tel.: +48 172773998
Faks: +48 172773454
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.niebylec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.niebylec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Numer referencyjny: IP.271.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn.„Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
39370000 Instalacje wodne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 336 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

— zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 2,40 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 5 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,60 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 225 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 lub 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,80 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 97 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 4 lub 5 kolektorów słonecznych o łącznej mocy min. 6,00 kW i zasobnik o pojemności min. 500 l – 9 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 192 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 8 paneli o łącznej mocy min. 2,16 kWp i inwerter jednofazowy – 4 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 2,70 kWp i inwerter jednofazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 12 paneli o łącznej mocy min. 3,24 kWp i inwerter trójfazowy – 97 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 3,78 kWp i inwerter trójfazowy – 21 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 16 paneli o łącznej mocy min. 4,32 kWp i inwerter trójfazowy – 45 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 4,86 kWp i inwerter trójfazowy – 3 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 20 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 26 paneli o łącznej mocy min. 7,02 kWp i inwerter trójfazowy – 6 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej;

e) opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 53 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 9 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 30 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 12 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 2 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39370000 Instalacje wodne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 27 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 22 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 8 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 1 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 15 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 4 szt.;

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 000 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 2 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 500 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

4. W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie co najmniej 300 000,00 PLN,

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

5. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdym roku obrotowym osiągnął roczny obrót na poziomie nie mniejszym niż zsumowany wymagany poziom rocznych obrotów określony dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zsumowana wymagana wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej określona dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W ramach Części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 instalacji kolektorów słonecznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W ramach Części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 2 osoby odpowiedzialne za wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, posiadające stosowne uprawnienia do ich wykonywania, tj. w szczególności uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo ważny certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych albo ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

3. W ramach Części nr 3 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 15 kotłów grzewczych,

— do realizacji zamówienia skieruje co 1 jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie projektem, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze objętym zamówieniem, która w tym czasie odpowiadała za realizację co najmniej 1 projektu obejmującego montaż instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4 .W ramach Części nr 4 Wykonawca musi wykazać, że:

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 10 pomp ciepła,

— do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie w powyższym zakresie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Zamawiający wskazuje, że funkcje kierowników projektu, jak również funkcje kierowników robót dla poszczególnych części zamówienia mogą być łączone przez te same osoby, natomiast przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

3. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykazania w ramach danej części zamówienia należytego wykonania zamówień polegających na dostawie wraz z montażem instalacji danego rodzaju zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że należycie wykonał zamówienia obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji danego rodzaju, zrealizowaną w formule robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że wykazana łączna ilość instalacji danego rodzaju wykonanych przez Wykonawcę w ramach dostaw i/lub robót budowlanych będzie nie mniejsza, niż minimalna ilości instalacji danego rodzaju, wymagana przez Zamawiającego w ramach danej części zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy właściwym dla danej części zamówienia (stanowiącym odpowiednio jeden z Załączników nr 2a-2d do SIWZ).

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego w ramach danej części zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza w ramach tej części zamówienia i który dopełni wszelkich formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale 17 i 18 SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp, w tym w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach umów, o których mowa w pkt 1.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 11 – sala konferencyjna, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, wobec którego zachodzą wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych szczegółowo w SIWZ.

III. Warunki reprezentacji:

1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym dokumencie rejestrowym lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

2. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę (reprezentując Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (i zawarcia umowy). W takim przypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— 80 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 1 oraz/lub

— 90 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 2 oraz/lub

— 20 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 3 oraz/lub

— 10 000,00 PLN w przypadku składania oferty w ramach Części nr 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 1, obejmują odwołanie i skargę do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wnoszenia odwołania i skargi zastosowanie mają przepisy art. 180-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018