Lieferungen - 400663-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2018/S 177-400663

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Telefon: +48 602491691
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Telefon: +48 602491691
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.czdsigb.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Telefon: +48 602491691
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zakupy dla sądownictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, apelacji białostockiej, apelacji lubelskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-10/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw materiałów biurowych, na rzecz jednostek sądownictwa znajdujących się w obszarze apelacji krakowskiej, apelacji białostockiej i apelacji lubelskiej (na potrzeby niniejszego postępowania pod pojęciem „jednostki sądownictwa” rozumie się również CZDSIGB).

Realizacja dostaw odbywać się będzie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez jednostki sądownictwa, za pośrednictwem systemu informatycznego Zamawiającego, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wielkość oraz zakres zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy.

Wykaz sądów powszechnych (jednostek sądownictwa), na rzecz których prowadzone jest postępowanie zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Jednostki sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej, białostockiej i lubelskiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw materiałów biurowych, na rzecz jednostek sądownictwa znajdujących się w obszarze apelacji krakowskiej, apelacji białostockiej i apelacji lubelskiej (na potrzeby niniejszego postępowania pod pojęciem „jednostki sądownictwa” rozumie się również CZDSIGB).

Realizacja dostaw odbywać się będzie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez jednostki sądownictwa, za pośrednictwem systemu informatycznego Zamawiającego, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wielkość oraz zakres zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy.

Wykaz sądów powszechnych (jednostek sądownictwa), na rzecz których prowadzone jest postępowanie zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o produktach z podaniem: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych.

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt porównywalny i/lub kompatybilny z produktem, do którego jest zamówiony, o takich samych bądź lepszych parametrach w stosunku do określonych przez Zamawiającego. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby termin przydatności do użytku zaoferowanych produktów wynosił nie mniej niż 12 miesięcy.

Termin wykonania

1. Zamówienie realizowane będzie począwszy od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przypadającego nie później niż 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż:

a) w przypadku jednostek sądownictwa obszaru apelacji lubelskiej, nie wcześniej niż od dnia 1.1.2019 r.

b) w przypadku jednostek sądownictwa obszaru apelacji krakowskiej i białostockiej nie wcześniej niż od dnia 13.4.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

2. Na podstawie oświadczenia/oświadczeń Zamawiającego, termin określony w pkt. 1 może ulec przedłużeniu o czas wskazany przez Zamawiającego, jednak na okres nie dłuższy niż 4 miesiące.

3. Szczególne przypadki zmiany terminu wykonania zamówienia określa Wzór Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw częściowych – 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (na zasadach określonych we Wzorze Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).

Termin realizacji poszczególnych dostaw częściowych, stanowi kryterium oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin wymiany / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wyniesie 60 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji,

W określonym przez niego zakresie. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji,

W okresie realizacji zamówienia przez Wykonawcę, do osiągnięcia kwoty stanowiącej maksymalną wartość zamówienia, bez obowiązku wykorzystania 40 % opcji w całości.

Niewykorzystanie przez Zamawiającego opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł), zgodnie z wymogami określonymi w Rozdz. V SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł 00/100);

Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza się sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej członków konsorcjum.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

Uwaga – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. XI pkt 3 SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zasobach innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej wykonawcy. Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

Co najmniej dwie dostawy materiałów biurowych, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł 00/100) brutto każda z dostaw.

Uwaga: Przez materiały biurowe Zamawiający rozumie wszelkiego rodzaju materiały biurowe, papier kserograficzny, koperty.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16), zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wskazanymi w pkt III.1.2) niniejszego Ogłoszenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy.

Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, apelacji białostockiej, apelacji lubelskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”. CZDSIGB, w niniejszym postępowaniu:

a) reprezentuje Sąd Apelacyjny w Krakowie jako Pełnomocnik,

b) działa w imieniu własnym i na swoją rzecz jako Zamawiający.

2. Okres związania ofertą - 60 dni.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt. 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):

4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1

4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2

4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3

4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4

4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5

4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6

4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9

4.8 wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 7 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia

7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 Rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbki, o których mowa w Rozdz. IX pkt. 6.3. SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22458701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22458701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2018