Diensten - 400750-2022

22/07/2022    S140

Nederland-Loosdrecht: Auditdiensten

2022/S 140-400750

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Nationaal identificatienummer: 41657803
Postadres: Rading 1
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1231 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Edwin van Gent
E-mail: eam.vangent@wijdemeren.nl
Telefoon: +31 356559570
Fax: +31 356559599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten 2022-2028

Referentienummer: Z. 66681
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren van accountantsdiensten 2022-2025

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 457 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loosdrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

600000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie en Samenwerking / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Personeel / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsopties

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-115918
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Accountantsdiensten 2022-2028

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Publieke Sector Accountants B.V.
Nationaal identificatienummer: 69411409
Postadres: Jan Sluijtersstraat 21
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3059VC
Land: Nederland
E-mail: info@psa-ra.nl
Telefoon: +31 615092689
Internetadres: http://www.publiekesectoraccountants.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 770 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 457 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2022