Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 40076-2019

28/01/2019    S19    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 019-040076

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Places for People Major Works and Cyclical Decorations Investment Programmes

Referentienummer: DN353687
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Places for people are seeking tenders from contractors for the Major Works Investment Programmes and Cyclical Decorations Investment Programme from April 2019. This tender is on behalf of Places for People Group and includes programmes for the register providers within Places for People including Places for People Homes, Places for People Living+, Cotman Housing Association, Derwent Living and Luminus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 56 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 177 000 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Major Works North

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKE
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Major Works Investment programme for Places for People companies with northern stock. The programme is spread across a diverse stock and spend is typically invested into 4 different work streams:

— maintaining decency (internal and external elemental replacement when failing on age and on condition of the element),

— reinvestment (may include above works, whole block, scheme or estate investment where internal funding is obtained),

— externally funded (or part funded) investment (including upgrading insulation, heating solutions or renewable technologies),

— block or other external elemental improvements as a consequence of undertaking the above (this may include painting (and pre-paint repairs), work to walls or eaves where scaffold for other elements make sense for it to be utilised, communal mechanical and electrical systems and environmental works).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Major Works South

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKI
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Major Works Investment programme for Places for People companies with southern stock. The programme is spread across a diverse stock and spend is typically invested into 4 different work streams:

— maintaining decency (internal and external elemental replacement when failing on age and on condition of the element),

— reinvestment (may include above works, whole block, scheme or estate investment where internal funding is obtained),

— externally funded (or part funded) investment (including upgrading insulation, heating solutions or renewable technologies),

— block or other external elemental improvements as a consequence of undertaking the above (this may include painting (and pre-paint repairs), work to walls or eaves where scaffold for other elements make sense for it to be utilised, communal mechanical and electrical systems and environmental works).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyclical Decorations North

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKE
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cyclical Decoration programme for Places for People companies with northern stock. The programme is spread across a diverse stock and spend is typically invested into 4 different work streams:

— maintaining decency (internal and external elemental replacement when failing on age and on condition of the element),

— reinvestment (may include above works, whole block, scheme or estate investment where internal funding is obtained),

— externally funded (or part funded) investment (including upgrading insulation, heating solutions or renewable technologies),

— block or other external elemental improvements as a consequence of undertaking the above (this may include painting (and pre-paint repairs), work to walls or eaves where scaffold for other elements make sense for it to be utilised, communal mechanical and electrical systems and environmental works).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyclica Decorations South

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKI
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cyclical Decoration programme for Places for People companies with southern stock. The programme is spread across a diverse stock and spend is typically invested into 4 different work streams:

— maintaining decency (Internal and external elemental replacement when failing on age and on condition of the element),

— reinvestment (may include above works, whole block, scheme or estate investment where internal funding is obtained),

— externally funded (or part funded) investment (including upgrading insulation, heating solutions or renewable technologies),

— block or other external elemental improvements as a consequence of undertaking the above (this may include painting (and pre-paint repairs), work to walls or eaves where scaffold for other elements make sense for it to be utilised, communal mechanical and electrical systems and environmental works).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Major Works North

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J Tomlinson Ltd
Plaats: Beeston
NUTS-code: UK
Postcode: NG9 1PF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 30 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 100 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Major Works South

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Breyer Group Plc
Plaats: Romford
NUTS-code: UK
Postcode: RM3 8ST
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 60 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Cyclical Decorations North

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bell Decorating Group Ltd
Plaats: Airdrie
NUTS-code: UK
Postcode: ML6 9BG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 12 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Cyclical Decorations South

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bell Decorating Group Ltd
Plaats: Airdrie
NUTS-code: UK
Postcode: ML6 9BG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2019