29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usługi - 400818-2023

04/07/2023    S126

Polska-Warszawa: Zintegrowane usługi telekomunikacyjne

2023/S 126-400818

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 096-296135)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu

Numer referencyjny: BGO-BGZ.25.11.2023.AS
II.1.2)Główny kod CPV
64227000 Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy wraz z załącznikami.

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 096-296135

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/07/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2023
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: