Leveringen - 400824-2018

14/09/2018    S177    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Forbach: Elektriciteitsbenodigdheden

2018/S 177-400824

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France
110 rue des Moulins
Forbach
57608
Frankrijk
Telefoon: +33 387855500
E-mail: isabelle.receveur@agglo-forbach.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-forbach.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://agglo-forbach.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France
110 rue des Moulins
Forbach
57608
Frankrijk
Contactpersoon: I) receveur
Telefoon: +33 387855500
E-mail: isabelle.receveur@agglo-forbach.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-forbach.fr/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://agglo-forbach.e-marchespublics.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France
110 rue des Moulins
Forbach
57608
Frankrijk
E-mail: isabelle.receveur@agglo-forbach.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-forbach.fr/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Collectivité territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité

Referentienummer: GRPT/2018/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'électricité

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Communauté d'agglomération.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et acheminement d'électricité alimentant les points de livraison des membres du groupement et services associés.

La Communauté d'agglomération de Forbach est coordonnateur du groupement de commandes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché, pour chaque lot, comprend la fourniture en énergie électrique standard ou 100 % renouvelable des points de livraison. 2 BPU et DQE distincts pour chaque lot, à compléter par les candidats. Il appartiendra à chaque membre du groupement de décider le type d'électricité qu'il retiendra. Il est précisé que le financement est assuré par chaque collectivité du groupement de commandes.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puissance souscrite supérieure à 36 kVA

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la Communauté d'agglomération.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et acheminement d'électricité alimentant les points de livraison des membres du groupement et services associés.

La Communauté d'agglomération de Forbach est coordonnateur du groupement de commandes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché, pour chaque lot, comprend la fourniture en énergie électrique standard ou 100 % renouvelable des points de livraison. 2 BPU et DQE distincts pour chaque lot, à compléter par les candidats. Il appartiendra à chaque membre du groupement de décider le type d'électricité qu'il retiendra. Il est précisé que le financement est assuré par chaque collectivité du groupement de commandes.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Précisions dans le règlement de consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Siège de la Communauté d'agglomération de Forbach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix, PB 1030
Strasbourg
57070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les informations concernant les délais d'introduction des recours peuvent être demandées auprès du contact mentionné au 1-1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2018