Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 400943-2020

26/08/2020    S165

Polska-Juszkowo: Usługi odśnieżania

2020/S 165-400943

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pruszcz Gdański
Adres pocztowy: Zakątek 1
Miejscowość: Juszkowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-000
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Zalewska
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Tel.: +48 586929421
Faks: +48 586929491
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pruszczgdanski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pruszczgdanski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański

Numer referencyjny: ZP.271.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 rejonów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 rejony.

3. Oferta Wykonawcy, który złoży ofertę na więcej niż 4 rejony, zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ.

4. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje całodobowe utrzymanie dróg gminnych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ w stanie przejezdności poprzez:

1) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do ww. prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0 m);

2) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0 m) przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % so...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1) Rejon I „Wiślinka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Rejon I „Wiślinka”, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka o łącznej długości jezdni dróg 20,18 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2) Rejon II „Przejazdowo”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

2) Rejon II „Przejazdowo”, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra wieś o łącznej długości jezdni dróg 16,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto –60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3) Rejon III „Wiślina”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

3) Rejon III „Wiślina”, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec o łącznej długości jezdni dróg 25,77 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

4) Rejon IV „Rokitnica”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

4) Rejon IV „Rokitnica”, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo o łącznej długości jezdni dróg 24,21 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

5) Rejon V „Juszkowo”

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

5) Rejon V „Juszkowo”, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin o łącznej długości jezdni dróg 15,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

6) Rejon VI „Straszyn”

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

6) Rejon VI „Straszyn”, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn o łącznej długości jezdni dróg 29,56 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

7) Rejon VII „Łęgowo”

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

7) Rejon VII „Łęgowo”, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn o łącznej długości jezdni dróg 15,98 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

8) Rejon VIII „Jagatowo”

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

8) Rejon VIII „Jagatowo”, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świńcz o łącznej długości jezdni dróg 21,60 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

9) Rejon IX „Rotmanka”

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

9) Rejon IX „Rotmanka”, obejmujący miejscowości Rotmanka, Juszkowo ul. Jagodowa o łącznej długości jezdni dróg 10,30 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

10) Rejon X „Cieplewo”

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

10) Rejon X „Cieplewo”, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn o łącznej długości jezdni dróg 12,65 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

11) Rejon XI „Borkowo

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

11) Rejon XI „Borkowo”, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn – Osiedle Przylesie o łącznej długości jezdni dróg 10,41 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

cena brutto – 60 %;

czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wysokość wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— dla rejonu I (Wiślinka) – 3 000,00 PLN,

— dla rejonu II (Przejazdowo) – 2 500,00 PLN,

— dla rejonu III (Wiślina) – 3 500,00 PLN,

— dla rejonu IV (Rokitnica) – 3 500,00 PLN,

— dla rejonu V (Juszkowo) – 2 500,00 PLN,

— dla rejonu VI (Straszyn) – 5 000,00 PLN,

— dla rejonu VII (Łęgowo) – 2 500,00 PLN,

— dla rejonu VIII (Jagatowo) – 3 500,00 PLN,

— dla rejonu IX (Rotmanka) – 2 000,00 PLN,

— dla rejonu X (Cieplewo) – 2 000,00 PLN,

— dla rejonu XI (Borkowo) – 2 000,00 PLN.

2. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:

— wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 Bank Spółdzielczy, ul. Wita Stwosza 2 a przed upływem terminu składania ofert.

Wymaga się, aby w tytule przelewu Wykonawca powołał się na numer postępowania oraz wskazał nazwę i numer rejonu, na który składa ofertę,

— wnoszone w pozostałych formach, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie elektronicznej, tj. opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę dokumentu).

Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.

3. Formy wniesienia wadium:

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r, poz. 359 z późn. zm.).

2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. b–e musi być wystawione na Gminę Pruszcz Gdański. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

4. Zatrzymanie wadium

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zwanego dalej JEDZ wg. wzoru (zał. nr 2 do SIWZ).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Informacje pomocnicze na temat jednolitego dokumentu, w tym instrukcję jego wypełniania oraz informacje dotyczące elektronicznego narzędzia do jego wypełnienia są dostępne na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp jest zobowiązany do złożenia na wezwanie:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ;

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:

— jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC,

oraz

— jednym pojazdem wyposażonym w piaskarkę (rozsypywarkę) z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC.

Warunek zostanie również spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg wraz z piaskarką (rozsypywarką).

Uwaga! Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów, które odpowiadają liczbie rejonów, na które składana jest oferta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z treścią zał. nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, POLSKA, sala konferencyjna

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy zakupowej” w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji online. Transmisja online z otwarcia ofert będzie udostępniona pod adresem https://www.pruszczgdanski.pl/asp/otwarcie-ofert-online,285,,1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin wykonania 10.4.2020.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

Adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, POLSKA.

Tel. +48 586929400

E-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Klauzula informacyjna zawarta jest w SIWZ.

Termin związania ofertą 60 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:

1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;

2) zmiana spowodowana koniecznością wprowadzenia dodatkowych dróg w obrębie rejonu, w takim wypadku ulegnie podwyższeniu maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o kwotę ustaloną zgodnie z § 3 ust. 1 umowy;

3) zmiana spowodowana koniecznością usunięcia niektórych dróg objętych przedmiotem umowy, w takim wypadku ulegnie obniżeniu maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o kwotę ustaloną zgodnie z § 3 ust. 1 umowy;

4) zmiana spowodowana koniecznością zmiany ilości dni wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 7 i 8 umowy wskutek zaistnienia odmiennych warunków atmosferycznych w stosunku do zakładanych, co skutkować będzie zmianą maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, poza przypadkami określonymi powyżej, w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

6) w celu zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w pkt 5 powyżej, Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany, co jest jednoznaczne z zaproszeniem do negocjacji. Składając wniosek Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie przepisów będących podstawą zmiany.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

Ad. zm. do umowy – określenie „odpowiednia zmiana wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio jako:

a) W odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji umowy w momencie wejścia w życie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej po zmianie przepisów.

b) W odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

c) W odniesieniu do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z zaangażowania Wykonawcy zatrudniającego osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę w pracowniczy plan kapitałowy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

— art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2020