Lieferungen - 401061-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Angioplastie-Ausstattung

2018/S 177-401061

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Sokołowska- Dział Zamówień Publicznych - blok B, parter, pokój 2
Telefon: +48 22/599-17-00
E-Mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.spcsk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.262.88.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111730
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety. Szczegółowy opis i zakres zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 443 925.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa, POLSKA; Dział Zaopatrzenia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kranik trójdrożny. Szczegółowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111730
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa, POLSKA; Dział Zaopatrzenia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji. Szczegółowy opis i zakres zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124210
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa, POLSKA; Dział Zaopatrzenia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Stent wewnątrzczaszkowy.

2. Mikrocewnik do implantacji stentów wewnątrzczaszkowych.

Szczegółowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 119-270250
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polen
Telefon: +48 61/442-02-95
E-Mail: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Fax: +48 61/442-28-80
NUTS-Code: PL41
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 925.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/08/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefon: +48 22/312-21-90
Fax: +48 22/312-20-30
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 505 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 420 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm.), tj.:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Terminy wnoszenia odwołań.

2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018