Leveringen - 401121-2018

14/09/2018    S177    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2018/S 177-401121

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa
02-673
Polen
Contactpersoon: Rafał Wróblewski
E-mail: rafal.wroblewski@nfosigw.gov.pl
Fax: +48 224590201
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nfosigw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW

Referentienummer: ZZ/15/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest produktem o ustalonych standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i opisanych w Części III SIWZ. Cena zakupu przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu, tj. obejmuje koszty wytworzenia i sprzedaży. Produkt w wyniku wykorzystania ulega całkowitemu zużyciu, w związku z czym nie ma dodatkowych kosztów jego utylizacji.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 463 360.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest produktem o ustalonych standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i opisanych w Części III SIWZ. Cena zakupu przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z cyklem życia produktu, tj. obejmuje koszty wytworzenia i sprzedaży. Produkt w wyniku wykorzystania ulega całkowitemu zużyciu, w związku z czym nie ma dodatkowych kosztów jego utylizacji.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-0401/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 00000109 9520 0093.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-284457
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green S.A.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
Wrocław
50-304
Polen
NUTS-code: PL514
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 569 932.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, dokumentów składanych wraz z ofertą i wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i pkt. 24.6 IDW, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem) przy czym oświadczenie JEDZ składa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres wskazany w pkt. 6 poniżej.

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Wróblewski – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu +48 22 45 90 201, e-mail: Rafal.Wroblewski@nfosigw.gov.pl.

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. III.1 ogłoszenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów składane są w oryginale w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że JEDZ należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Sposób przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu oświadczenia (JEDZ)

a) W niniejszym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na specjalnie przygotowany do tego celu (dedykowany) adres email: Poczta.JEDZ@nfosigw.gov.pl

Uwaga:

Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie jest dopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b) Oświadczenia Wykonawców składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć również formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie podstaw wykluczenia oraz w jakim potwierdzają spełnianie stawianych warunków udziału w postępowaniu.

c) Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.

Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Uwaga: zaleca się, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf

d) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, przy czym może skorzystać z narzędzia ESPD (w tym np. z przygotowanego przez Zamawiającego JEDZ w załączniku nr 2 do SIWZ, plik XML) lub innych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, np. w jednym z wyżej wymienionych formatów.

e) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia JEDZ został opisany w pkt XXIV.7 IDW.

7. Przedmiotowe zam. stanowi część większego zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 670 000,00 PLN netto.

8. Rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od dnia 1.10.18.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. VI.3).1 ogłoszenia, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2018