Lieferungen - 401129-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kamionka: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2018/S 177-401129

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1
Kamionka
21-132
Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Wierzchoń
Telefon: +48 818526568
E-Mail: inwestycje@kamionka.pl
Fax: +48 818527058
NUTS-Code: PL81

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ugkamionka.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.11.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 488 opraw oświetlenia zewnętrznego w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kol I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry, Wólka Krasienińska, Zofian i montaż 4 nowych lamp na ul. Spacerowej w Kamionce oraz 2 lamp w miejscowości Bratnik, która jest realizowana w ramach projektu „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 237 000.00 PLN / höchstes Angebot: 1 569 836.59 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316110
45311200
45311100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Kamionka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 488 opraw oświetlenia zewnętrznego w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kol I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry, Wólka Krasienińska, Zofian i montaż 4 nowych lamp na ul. Spacerowej w Kamionce oraz 2 lamp w miejscowości Bratnik, która jest realizowana w ramach projektu „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

− wymianę przewodów nieizolowanych na przewody izolowane wraz z niezbędnym osprzętem celem wydzielenia linii oświetlenia ulicznego z linii abonenckich,

− wymianę opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na oprawy LED wyposażone w układ zasilający zintegrowany z układem redukcji strumienia świetlnego,

− wymianę wysięgników na nowe ocynkowane wraz z konstrukcjami mocującymi,

− wymianę zabezpieczeń słupowych wraz z zaciskami prądowymi,

− wymianę przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie energetycznym,

− montaż nowego sterowania oświetleniem w szafkach napowietrznych wyposażonych w zegary astronomiczne na żerdzi stacji transformatorowych w ramach wyniesienia układu pomiarowo-sterującego z szafy stacji transformatorowej,

− wymiana sterowania w istniejących szafach napowietrznych oraz aktualizacja zabezpieczeń.

3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na diody LED / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na układ zasilający / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na obudowę oprawy / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Nr RPLU.05.05.00-06-0019/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 120-272759
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o.
ul. Toruńska 9
Radom
26-600
Polen
Telefon: +48 3317230
E-Mail: sekretariat@eltast.pl
Fax: +48 3317230
NUTS-Code: PL921

Internet-Adresse: http://www.eltast.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 952 273.08 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 237 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018