Lieferungen - 401217-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Krakau: Computeranlagen und Zubehör

2018/S 177-401217

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
Kraków
31-450
Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Skrzyszewska
Telefon: +48 126178888
E-Mail: eskrzyszewska@zeo.krakow.pl
Fax: +48 124104390
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mcoo.krakow.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”

Referenznummer der Bekanntmachung: MCOO/ZP/ZOWP/11/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach projektu pn. „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 „Wychowanie przedszkolne – ZIT”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 305 167.12 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32322000
30213100
30213200
30213300
30231300
38652100
30231320
30232150
48000000
32331600
32342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach projektu pn. „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 „Wychowanie przedszkolne – ZIT”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z miejscami dostawy zawarty jest w załączniku nr 4 do ZdN. Dostawa sprzętu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, montażem. Miejscem spełnienia świadczenia będą siedziby placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków wyszczególnione w załączniku nr 4 do ZdN. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia sprzęty były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w ZdN wymagania funkcjonalne oraz by były wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy Wykonawca zamontował dostarczony sprzęt (-jeżeli dotyczy). Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty lub elementy składowe (jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego) posiadały deklarację zgodności CE.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPMP.10.01.01-12-0011/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.14.1) Dot. pkt. II.1.6) Dotyczy możliwości składania ofert częściowych.

II.2.14.2) Dot. pkt. II.1.7) Podana wartość to suma wartości wszystkich dostaw sprzętu komputerowego i multimedialnego, w których zamawiającym jest MCOO w Krakowie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Przez brak ofert rozumie się brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 118-267767 opublikowane dnia 22.6.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) w celu zawarcia umowy na wykonanie zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” (Nr postępowania: MCOO/ZP/ZOWP/6/18).

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta tj. oferta Wykonawcy: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, POLSKA, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia między innymi w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Warunki udzielenia zamówienia w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie odpowiadają warunkom zamówienia z unieważnionego postępowania. Tym samym zostały spełnione wszystkie ustawowe przesłanki umożliwiające udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
12/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
al. Mickiewicza 27
Kraków
31-120
Polen
E-Mail: office@progress.com.pl
NUTS-Code: PL213
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 80 433.01 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 80 433.01 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1) Dot. pkt. V.2.1) Podano datę wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. przesłania zaproszenia do negocjacji Wykonawcy.

VI.3.2) Dot. pkt. V.2.4) Podana wartość (początkowa i końcowa) to wartość (początkowa) aktualnie udzielanego zamówienia: 80 433.01 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy składania odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018