Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 401248-2021

06/08/2021    S151

Czechia-Semily: Parks maintenance services

2021/S 151-401248

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Město Semily
National registration number: 00276111
Postal address: Husova 82, 513 01 Semily
Town: Semily
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 543 01
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jana Dvořáková
E-mail: dvorakova@mu.semily.cz
Telephone: +420 481629219
Internet address(es):
Main address: https://www.semily.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276111
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276111
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Mgr. Ivana Šilhanová
Postal address: Vyšovatka 11
Town: Prachatice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 38301
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ivana Šilhanová
E-mail: info@istenders.cz
Telephone: +420 775615857
Internet address(es):
Main address: https://www.semily.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276111
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276111
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Revitalizace Palackého sadů II.

II.1.2)Main CPV code
77313000 Parks maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace sadů, spočívající především v kácení suchých a usychajících, podúrovňových, nevitálních či jinak narušených stromů. Součástí plnění je dále odborné arboristické ošetření stromů a realizace nové výsadby, a to nové výsadby ve stávajících volných plochách i nové výsadby v plochách po odkácených dřevinách.

Celkově je ke kácení navrženo 266 kusů stromů, u kterých je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dále budou probíhat plošné probírky mladých náletových exemplářů, tyto probírky budou vyznačeny na místě. V rámci probírek budou vytipovány perspektivní mladé exempláře, které budou zakůlovány a bude o ně následně pečováno.

K odbornému ošetření je celkem navrženo 29 kusů stromů. Bližší infromace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 708 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77211400 Tree-cutting services
77211600 Tree seeding
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Palackého sady v Semilech na pozemku p. č. 156, v k. ú. Semily, Liberecký kraj.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace sadů, spočívající především v kácení suchých a usychajících, podúrovňových, nevitálních či jinak narušených stromů. Součástí plnění je dále odborné arboristické ošetření stromů a realizace nové výsadby, a to nové výsadby ve stávajících volných plochách i nové výsadby v plochách po odkácených dřevinách.

Celkově je ke kácení navrženo 266 kusů stromů, u kterých je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dále budou probíhat plošné probírky mladých náletových exemplářů, tyto probírky budou vyznačeny na místě. V rámci probírek budou vytipovány perspektivní mladé exempláře, které budou zakůlovány a bude o ně následně pečováno.

K odbornému ošetření je celkem navrženo 29 kusů stromů. Bližší infromace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 708 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí, v rámci projektu „Revitalizace Palackého sadů, CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013654"

II.2.14)Additional information

Doda trvání zakázky - Konec - 30.05.2022 se vztahuje k dokončení provádění revitalice, následně po dokončení revitalizace následuje následná péče v délce trvání 12 měsíců.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dle § 77 zákona splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

a) Dle § 77 odst. 1 zákona: Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci:

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/09/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/09/2021
Local time: 11:00
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je neveřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2021