Supplies - 40131-2018

27/01/2018    S19

България-Пловдив: Електрическа енергия

2018/S 019-040131

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115010670
Пощенски адрес: бул. „Шести септември“ № 250
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Plovdiv
Пощенски код: 4006
Държава: България
Лице за контакт: инж. Невяна Божилова, юрк. Катерина Дончева
Електронна поща: vik_op@vik.bg
Телефон: +359 32605945 / 32605955
Факс: +359 32635431
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vik.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-12-s-predmetbdquoIzbor-na-dostavchik-na-el-energiya-SN-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив“

Референтен номер: ОП-1-12
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя. По време на изпълнение на договора Възложителят може да променя вида и броя на обектите при отпаднала необходимост при придобиване на нови и/или друга причина. В тези случаи Възложителят ще заплаща доставяната ел. енергия средно напрежение по предложената при проведената процедура цена от Изпълнителя. Евентуалните допълнителни доставки (опции) са в размер до 500 000 BGN без ДДС и са включени в прогнозната стойност на поръчката.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 990 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Територията на обекти на Дружеството, находяща се в град Пловдив и област Пловдив, описани в Приложение 1 към Техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ след сключване и влизане в сила на договора при евентуално присъединяване на нови обекти. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 500 000 BGN без ДДС, включена е в размера на прогнозната стoйност на поръчката, ориентировъчна е и не обвързва Възложителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието в Профил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по-горе.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 213-443402
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Ю-01-16
Наименование:

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 113570147
Пощенски адрес: пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@cez-trade.bg
Телефон: +359 28959146
Факс: +359 29549382
Интернет адрес: www.cez-trade.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 990 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 990 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочените стойности в настоящото обявление са прогнозни, тъй като доставките ще бъдат в зависимост от нуждите на Възложителя. Обявление за приключил/прекратен договор ще бъде изпратено съгласно разпоредбите на ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2018