Usluge - 401475-2018

14/09/2018    S177

Hrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja snijega

2018/S 177-401475

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Rijeka promet, dioničko društvo za promet
Nacionalni registracijski broj: 46811281375
Poštanska adresa: Fiumara 13
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Slavica Šćulac Strenja, dipl.oec.
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564437/+385 51564424/+385 51564442
Telefaks: +385 51564452
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijekapromet.hr
Adresa profila kupca: www.rijekapromet.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0025010
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Usluge na parkiralištima i garažnim objektima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine – Zimska služba

Referentni broj: 1/18-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90620000 Usluge čišćenja snijega
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine – Zimska služba.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 004 800.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90620000 Usluge čišćenja snijega
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nerazvrstane ceste na području Grada Rijeke, sukladno prilogu Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke u zimskim uvjetima u razdoblju od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine – Zimska služba.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva / Ponder: točka 6.6.2. DON
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme zamjene / Ponder: točka 6.6.3. DON
Cijena - Ponder: točka 6.6.1. DON
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 004 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 4
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Svaki gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 4.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to:

— Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Poslovni sustavi d.o.o., Odjel nabave, II kat, Milutina Barača 19, HR-51000 Rijeka, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda i to prema apsolutnom modelu ocjene ponuda, sukladno točki 6.6. Dokumentacije o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN-a 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2018