Dienstleistungen - 401487-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Fernmeldedienste

2018/S 177-401487

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
Štefanovičova 5
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
817 82
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Janka Miltáková
Telefon: +421 259582014
E-Mail: janka.miltakova@mfsr.sk
Fax: +421 252498042
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.finance.gov.sk/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

I.1)Name und Adressen
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
Námestie slobody 1
Bratislava
813 70
Slowakei
E-Mail: jana.hudackova@vlada.gov.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vlada.gov.sk/

I.1)Name und Adressen
Úrad vládneho auditu
50086821
T.G.Masaryka 10
Zvolen
960 01
Slowakei
E-Mail: rastislav.pajtik@uva.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uva.sk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/968/summary
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Referenznummer der Bekanntmachung: VO-96/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), pre všetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača a ďalšie súvisiace služby.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 060 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR, Úrad vládneho auditu. Miestom poskytnutia sa rozumie sídlo účastníka, ktorému je služba poskytovaná.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), pre všetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača a ďalšie súvisiace služby.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 060 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED), ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti JED-om, môže použiť formulár podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov. Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho uchádzač sám prenesie/prepíše.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nasledujúcich dokladov:

a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu:

— o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,

— o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,

— o tom, že v prípade splácania úveru, dodržuje uchádzač splátkový kalendár,

— o tom, že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

b) K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie banky v zmysle vyššie uvedeného písm. a) od každej z nich.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených v tomto bode.

2.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že uchádzač môže disponovať zdrojmi tejto osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

2.4 Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti jednotným európskym dokumentom, môže použiť formulár podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho uchádzač sám prenesie/prepíše.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Požadované doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač predloží ako dôkaz ekonomickej stability a schopnosti bezproblémového plnenia predmetu zákazky zo strany uchádzača, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):

— vyjadrenie banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk,

— čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona.

Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

3.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

3.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

3.4 Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti jednotným európskym dokumentom, môže použiť formulár podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho uchádzač sám prenesie/prepíše.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Stanovená predmetná podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona vyplýva z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s poskytovaním služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento predmet zákazky, s cieľom umožniť vo verejnom obstarávaní účasť uchádzačov s dostatočnými odbornými skúsenosťami. Celková hodnota požadovaných referencií vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti obstarávaných služieb. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú dostatočnými skúsenosťami s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):

— podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak uchádzač preukáže, že za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol za určené obdobie v minimálnej úhrnnej hodnote 200 000 EUR bez DPH (slovom: dvestotisíc EUR bez DPH). Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky považuje verejný obstarávateľ poskytovanie služby mobilného operátora.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW Proebiz. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 13:00
Ort:

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 85 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ods. 3 zákona.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 20 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11 súťažných podkladov.

2. V zmysle § 20 zákona komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku elektronicky prostredníctvom komunik. rozhrania systému Josephine, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon.

3. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému Josephine-https://josephine.proebiz.com/sk/tender/968/summary, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Vloženie a odoslanie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Pri odosielaní ponuky je preto potrebné zohľadniť nie len hodinu a minútu predkladania ponuky ale aj sekundu a teda odosielanie ponuky vykonať v časovom predstihu. Ak uchádzač predloží ponuku čo i len o sekundu neskôr, systém vyhodnotí ponuku ako nepredloženú v lehote na predkladanie ponúk.

4. Verejný obstarávateľ odporúča registrovaným a autentifikovaným záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa tohto obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to v pravej hornej časti obrazovky po prihlásení sa v systéme Josephine.

5. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejn. obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

8. V prípade rovnosti hodnotených celkových cien v EUR bez DPH na obdobie jedného mesiaca u viacerých uchádzačov pred konaním elektr. aukcie, rozhoduje o poradí uchádzačov najnižšia celková cena za predpokladané množstvo v EUR bez DPH uvedená v návrhu na plnenie kritéria pri položke č. 4 -Mesačný poplatok za 1 paušálny balík Slovensko neobmedzene.

9. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom rámcovej dohody predložiť:

— Platnú licenciu vydanú Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z., na prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb v SR v príslušných frekvenčných pásmach. Úspešný uchádzač môže licenciu nahradiť potvrdením o splnenej registračnej povinnosti voči RÚ (alebo jeho právnemu predchodcovi) na prevádzkovanie mobilných telekom.služieb,

— zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú prílohou rámcovej dohody,

— všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete úspešného uchádzača, ktoré sa stanú prílohou rámcovej dohody,

— vzor čiastkovej zmluvy o pripojení v súlade s článkom 6 rámcovej dohody, ktorá nesmie byť v rozpore s rámcovou dohodou, a ktorá sa stane prílohou rámcovej dohody,

— zásady ochrany osobných údajov uchádzača (alebo iný relevantný dokument, upravujúci ochranu osobných údajov), prijaté a zverejnené úspešným uchádzačom,

— v prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1 súťažných podkladov.

10. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018