Services - 40154-2021

26/01/2021    S17

България-Варна: Услуги по сеч на дървета

2021/S 017-040154

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР Варна
Национален регистрационен номер: 1752013040115
Пощенски адрес: ул. „Оборище“ № 13 А, етаж 5
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Добромира Георгиева
Електронна поща: Dobromira.Cvetanova@vn.eso.bg
Телефон: +359 52678185
Факс: +359 52609992
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.tso.bg/
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ekhrbUxnT3BYc1hsRStvNE9qRGk3SjZiWUdKaUxaOFQ2Z1hxQWhzTnRscz0=%20
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване просеки на ВЛ 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна, АРГ Варна

Референтен номер: МЕР-ВН/2020/049
II.1.2)Основен CPV код
77211400 Услуги по сеч на дървета
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва разчистване на храсти и дървета от сервитутната зона на електропроводите заедно с изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 58 776.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400 Услуги по сеч на дървета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката са трасетата на електропроводи: ВЛ 110 kV „Мистрал“; ВЛ 110 kV „Аврора—Албатрос“; ВЛ 110 kV „Тайфун—Дракон“; ВЛ 110 kV „Лилия—Гларус“; ВЛ 110 kV „Изгрев“; ВЛ 110 kV „Сирена“; ВЛ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва разчистване на храсти и дървета от сервитутната зона на електропроводите заедно с изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 218-500484
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ВН-ДОГ-3
Наименование:

Почистване просеки на ВЛ 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Варна, АРГ Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЕМУ — Ти енд Ти“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177368610
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 1А, ет. 2, офис 208
Град: Ямбол
код NUTS: BG343 Ямбол
Пощенски код: 8600
Държава: България
Електронна поща: ti_and_ti@abv.bg
Телефон: +359 898547209
Факс: +000 000000000
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 59 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 58 776.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/01/2021