Forniture - 401547-2022

22/07/2022    S140

Romania-Galați: Elettricità

2022/S 140-401547

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Numero di identificazione nazionale: 11776466
Indirizzo postale: Strada: Portului, nr. 34
Città: Galati
Codice NUTS: RO224 Galaţi
Codice postale: 800025
Paese: Romania
Persona di contatto: Mihaela-Alina Nicolau
E-mail: achizitii@apdmgalati.ro
Tel.: +40 0236460660
Fax: +40 236/460140
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.apdmgalati.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152081
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
I.6)Principali settori di attività
Attività portuali

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA Galati si sucursalele Tulcea si Braila

Numero di riferimento: 11776466_2022_PAAPD1335211
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Entitatea contractantă va încheia contract de furnizare energie electrica pe o perioadă de 12 luni, pentru cele 8 puncte de consum ale C.N. A.P.D.M. S.A. Galati si sucursalele Tulcea si Braila, cu respectarea condiţiilor tehnice de alimentare si de furnizare impuse prin: Avizele tehnice de racordare, Convenţiile de exploatare încheiate cu distribuitorul, Standardul de performanta, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru cantităţile stabilite de către entitatea contractantă in limita bugetului alocat, astfel:

– Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati si sucursala Braila

- Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati - sucursala Tulcea

- Furnizare Energie Electrica Medie Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati – Port Industrial Isaccea

Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 14 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99/2016).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 409 363.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO224 Galaţi
Luogo principale di esecuzione:

- puncte de consum Galati - Sediu APDM- str. Portului, nr. 34

-cod NUTS RO224 - Pontoane Cheu- str. Portului, nr. 34

- Magazie – str Portului, nr. 28

- punct de consum sucursala Braila - Pontoane Fata Portului– str. Fata Portului, nr. 4

- cod NUTS RO221

- puncte consum sucursala Tulcea - Sediu Gara Fluviala - Tulcea – str. Portului, nr.28

- cod NUTS RO225 - Port Isaccea- str. Isaccea, nr. FN, jud. Tulcea

- Dana pasageri Chilia Veche -str. Chilia Veche, nr. FN, jud Tulcea

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze furnizarea de energie electrica. Procedura aleasă pentru atribuirea contractului este licitatia deschisa online, iar prin finalizarea acesteia se va incheia cu ofertantul castigator un contract pe o perioada de 12 luni, pentu urmatoarele locuri de consum:

-Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati si sucursala Braila

- Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati - sucursala Tulcea

- Furnizare Energie Electrica Medie Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati – Port Industrial Isaccea

Cantitatea totala de energie electrica furnizata este de 1162.4 MWh repartizata pe punctele de consum mentionate in Anexa 1, astfel:

Galati si Braila (JT) – 539.2 MWh

Tulcea (JT) – 298.2 MWh

Isaceea (MT) – 325 MWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Suport tehnic / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Contractul se va încheia cu un singur operator economic.

Entitatea contractantă va încheia contractual pe o perioadă de 12 luni, pentru furnizarea de energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA Galati si sucursalele Tulcea si Braila, respectandu-se condiţiile tehnice de alimentare si de furnizare impuse prin: Avizele tehnice de racordare, Conven... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Conform document word atasat "III.1) CONDITII DE PARTICIPARE.docx" .

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, de unde să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Terțul susținător/Subcontractantul completează DUAE secțiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerințelor", conform art.202, alin.(1), lit. a din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoane juridice române: Documente de confirmare - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere.

Persoane juridice străine: Documente de confirmare – Prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legii țării de rezidență a operatorului economic, din care să reiasă informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Note: Toate documentele justificative care atestă capacitatea de exercitare a activității profesionale a operatorilor economici vor conține informații reale, valabile și actuale la data prezentării acestora.

Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit, din care să reiasă informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă.

În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atestă forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

În situația în care Ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontracteaza părți din contract, acesta va prezenta documentele care atestă forma de înregistrare și pentru Terții susținatori/Subcontractanții declarați în DUAE.

Pentru subcontractanții declarați în DUAE, obiectul de activitate înscris în documentele care atestă capacitatea de exercitare a activității profesionale va fi în concordanța cu partea din contract pe care aceștia o vor realiza.

Cerinta 2: Licenta pentru furnizarea energiei electrice emisa de A.N.R.E. trebuie sa fie valabila la momentul prezentarii acesteia entitatii contractante, in conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale cap.III, Autorizatii Licente si Concesiuni, Sectiunea I Autorizatii si licente art.8, alin.2, in original sau copie legalizata sau copie lizibila “conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului

Ofertantul are obligația să prezinte și deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licenței de furnizare a energiei electrice, copii legalizate sau copii lizibile „conform cu originalul”, semnate și stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.

Nota:

a.În cazul în care valabilitatea licentei emise de A.N.R.E. expira în timpul derularii contractului, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii acesteia, in conformitate cu prevederile legale.

b. Documente prezentate de ofertantii straini vor fi depuse doar în traducere autorizata.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv Licenta ANRE sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatA. Experiența similarăOfertantul trebuie să demonstreze ca a furnizat energie electrica în ultimii 3 ani*), prin 1 max 3 contracte în valoare cumulata de cel puțin 2,400,000.00 lei fără TVA *) ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). **) Se consideră îndeplinită cerința ”în ultimii 3 ani a furnizat energie electrica” ca fiind aferenta unui/unor contract/e realizat/e anterior ultimilor 3 ani, de către același operator economic, cu condiția ca acesta să facă dovada furnizarii energiei electrice prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar și/sau procese verbale de recepție și/sau alte documente relevante.

Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

-în vederea îndeplinirii cerinței, pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat", indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contract, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Documentele justificative ce pot fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime impuse sunt:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificări de bună execuţie;- certificate constatatoare.În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnica și profesională invocând susținerea acordată de către o altă persoană, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea DUAE completat de către terțul susținător și prezentarea odată cu ofertă și a unui angajament ferm al persoanei respective, Formular - Angajament ferm privind susținerea tehnică și/sau profesională și Anexa la Formular prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. În situația în care subcontractantul are și calitatea de terț susținător, Acordul de subcontractare va respecta modelul pus la dispoziție în Documentatia de Atribuire. Persoana ce asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178, art. 180, art. 73 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamentul ferm și anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante. Nota: 1. Valorile în altă monedă se vor exprima în lei la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte (www.bnr.ro) 2. Numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. 3. Se atrage atenția operatorilor economici că Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul verificarii autenticitatii informatiilor. în situatia în care nu se confirma sau se dovedesc neadevarate informatiile furnizate de operatorul economic, acesta va fi exclus din procedura si va suporta consecintele legale. 4. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator impreuna cu anexele la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. 5. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

-se completează DUAE, secțiunea "Criteriile de selecție"-pct. B "Capacitatea tehnica și profesională" de către fiecare subcontractant propus și se anexează în SEAP, odată cu oferta, Acordul de Subcontractare-formularul pus la dispozitie. Ofertantul are obligața de a preciza, în detaliu, partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, valoarea acestora, denumirea subcontractanților, datele de contact ale acestora precum și Acordul de subcontractare . Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care Acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situație în care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentația de Atribuire. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Acestea trebuie să conțina cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant, contul bancar al subcontractantului în care se vor efectua plățile.De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în Secțiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selecție" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” și C „Capacitatea tehnica și profesională” (numai în situația în care resursele sale sunt utilizate pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica și/sau profesională.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art.178, art.180, art. 73 din Legea nr. 99/2016Informatii privind sustinerea (daca este cazul):Operatorul economic poate să își demonstreze capacitatea tehnică invocând susținerea unui/unor terț/terți pentru cerința ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnica invocând suportul unui/unor terț/terți, în condițiile prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul ca acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm.Autoritatea contractantă va lua în considerare această susținere, ca probă a indeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) terțul/tertii susținător(i) pot dovedi ca dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.Angajamentul terțului/terților susținător/susținători trebuie să fie însoțit de documentele din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, pentru a asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, în situația în care contractantul nu își va putea executa obligațiile contractuale.Angajamentul ferm al persoanei care va asigura susținerea trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii, și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în condițiile și în termenele acestuia.Persoana care asigură susținerea tehnică nu trebuie să se afle în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 72-73, art.177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016.Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței de calificare legată de capacitatea tehnică prin invocarea susținerii acordate de unul sau mai multi terți, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește respectiva/respectivele cerințe.În cazul în care ofertantul a participat într-o asociere sau ca subcontractor valoarea luata în considerare va cuprinde numai partea prestată de operatorul economic ofertant, pentru activitățile similare. În cazul în care ofertantul a participat ca subcontractor documentele vor fi confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final atestă faptul ca respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.Documentele vor fi prezentate în copie legalizată/autentificată sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite, după caz, de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Conform documentului word atasat : "Garantie de participare si de executie.docx".

Conform documentului word atasat : "Garantie de participare si de executie.docx".

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 01/03/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 14 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99/2016).

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, Eutoritatea Contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la subfactorul de evaluare cu ponderea maximă în cadrul factorului de evaluare „Componenta Tehnică”.

În cazul în care comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte admisibile cu punctaje egale la componenta tehnică, entitatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), caz în care contractul va fi atribuit primului ofertant care are prețul cel mai scăzut.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către entitatea contractantă.

In cazul in care entitatea contractanta nu poate incheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru, entitatea contractanta are obligatia sa declare castigatoare oferta clasata pe locul urmator, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila.

Dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate în SEAP este de maxim 40 MB, numărul acestora fiind nelimitat.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

10 zile, Conform Legii nr.101/2016 modificarile si completarile in vigoare.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Birou juridic - CN APDM SA GALATI
Indirizzo postale: Str. Portului nr 34, etaj 2
Città: Galati
Codice postale: 800025
Paese: Romania
E-mail: juridic@apdmgalati.ro
Tel.: +40 236460660
Indirizzo Internet: www.apdmgalati.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022