Supplies - 40157-2022

Submission deadline has been amended by:  92826-2022
25/01/2022    S17

Poland-Koziegłowy: Electricity

2022/S 017-040157

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postal address: Plac Moniuszki 14
Town: Koziegłowy
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-350
Country: Poland
Contact person: Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Telephone: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internet address(es):
Main address: https://kozieglowy.bip.net.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy

Reference number: RIGK.271.01.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

2. Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby:

2.1 Oświetlenie dróg, ulic i placów (wraz z oświetleniem świątecznym) na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy:

2.2 Budynki, lokale inne obiekty odbioru energii elektrycznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, GMOPS w Koziegłowach, syrena OSP na budynku Urzędu GiM K-wy

3. Zakup energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby jednostek oświatowych

4. Zakup energii elektrycznej do budynków, lokali i innych obiektów odbioru energii elektrycznej jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby Zespołu Usług Komunalnych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Gmina Koziegłowy

II.2.4)Description of the procurement:

5. Szczegółowy wykaz i opis punktów odbioru energii oraz planowane zużycie energii elektrycznej dla w/w obiektów /punktów został opisany w załączniku do SWZ.

Ilość punktów odbioru energii elektrycznej i planowane zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości punktów odbioru lub znaczącej zmiany mocy punktów odbioru w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik do umowy z wykazem punktów odbioru bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika do umowy z wykazem punktów odbioru nie stanowi zmiany warunków umowy.

6. Gmina i Miasto Koziegłowy oraz jednostki organizacyjne posiadają zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a w przypadku umów kompleksowych przeprowadzenia procedury rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych, doprowadzenia do zawarcia umów dystrybucji energii odrębnych dla poszczególnych obiektów w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

8. Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej.

9. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 716), rozporządzenia wykonawcze do powyższej ustawy. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który posiada Koncesje na Dystrybucje Energii Elektrycznej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości um

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowane postanowienia umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.

5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 10:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

grudzień 2024r./styczeń 2025r.

VI.3)Additional information:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale I rozdział VII i dział II rozdział I SWZ;

spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w dziale I rozdziale VII i VIII, oraz w dziale II rozdziale I SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

NA potwierdzenie powyższych wymagań Wykonawca składa dokumenty wymienione w dziale I rozdz. VIIII i IX SWZ.

2. Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

2.1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; e-mail: um@kozieglowy.pl ; strona internetowa: www.kozieglowy.pl ; telefon do kontaktów: 34 3141219.

2.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kozieglowy.pl ;

2.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;

2.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

2.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

2.8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2.9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022