Forniture - 401570-2022

22/07/2022    S140

Bulgaria-Dobrich: Elettricità

2022/S 140-401570

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa DOBRICh AD
Numero di identificazione nazionale: 204219357
Indirizzo postale: bul. Treti mart No. 59
Città: gr. Dobrich
Codice NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Codice postale: 9300
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Todor Gikinski
E-mail: info@vikdobrich.bg
Tel.: +359 884399455
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://vikdobrich.bg/
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/1283
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/222707
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/222707
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

"Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД"

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД,  изброени в раздел IX към настоящата поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 44 000 MWh, в т.ч. "Oпцията за допълнителни доставки".

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 431 268.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Luogo principale di esecuzione:

Обектите на територията на действие на „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, съгласно раздел IX -

Техническа спецификация и Приложения № 1 към нея.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на

стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, изброени в раздел IX

към настоящата поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка.

Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 44 000 MWh, в т.ч.

„Oпция за допълнителни доставки".

Тези количества не ангажират Възложителя да ги усвои, както и не лимитират неговото потребление. Прогнозните

количества са изчислени на база действителната консумация на електрическа енергия за последните 12 месеца.

В качеството на „координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за

балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна

балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие. Изпълнителят поема всички небаланси на

своите клиенти.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 431 268.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

2023 г.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

• „Опция допълнителни доставки“ - включена в прогнозните, стойност и количество на обществената поръчка и приложима, при евентуално присъединяване на нови обекти или увеличаване броя на измервателни точки. При възникнали такива, Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки” в обем 4 000 MWh ел. енергия и стойност 1 857 388,00 лв. без ДДС. В случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се осъществява доставка на ел. енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия. „Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Заявката и допълнителното споразумение следва да съдържат цялата налична информация при Възложителя, необходима на Изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, както и да има валидно сключен договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите на Възложителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За доказване на съответствие:

• При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за

притежавания/притежаваните лицензи в част ІV, раздел А, подраздел: Вписване в съответен професионален

регистър от ЕЕДОП.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: копие на валидни

лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „Kоординатор на стандартна балансираща

група“.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), към

крайната дата за подаване на предложението, на търговските участници като търговец на електрическа енергия с

посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да е вписан в

регистъра на ЕСО ЕАД, към крайната дата за подаване на предложението, на координатори на стандартни

балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен”, за

чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са

установени.

За доказване на съответствие:

• При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за

притежавания/притежаваните лицензи в част ІV, раздел А, подраздел: Вписване в съответен професионален

регистър от ЕЕДОП.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: Документ, удостоверяващ

изисканите регистрации, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна

балансираща група, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при

попълването на ЕЕДОП. Посочените по-горе документи, с които се доказва годността за упражняване на

професионална дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответните мрежови

оператори за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на

договора за обществената поръчка.

Ако определеният изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има

право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително валиден/и лиценз/и, издаден/и от

КЕВР и ЕСО ЕАД, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна

балансираща група или аналогичен/ни документ/и от друг компетентен орган, във връзка с разпоредбата на чл. 58,

ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ и

чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на

поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейност с предмет и

обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на нетна активна електрическа

енергия на ниско и средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с

отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя включително опцията.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

• За доказване на съответствие: На етап подаване на оферти участниците декларират съответствие с поставеното изискване, като попълват Част ІV, раздел В, подраздел: За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид от ЕЕДОП, с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.;

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или

еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се

разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Под еквивалент

следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и изисквания като на посочените версии

(година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда предходната и в този смисъл няма да се

приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари версии.

• За доказване на съответствие: На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел Г, подраздел: Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.;

3. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по

стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. Под обхват, сходен с

предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна

балансираща група. Под еквивалент следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и

изисквания като на посочените версии (година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда

предходната и в този смисъл няма да се приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари

версии.

• За доказване на съответствие: На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел Г, подраздел: Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

За доказване на съответствие с изискването по т. 1:

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките,

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и

получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване

на офертата.;

За доказване на съответствие с изискването по т. 2:

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за

декларираното в ЕЕДОП.;

За доказване на съответствие с изискването по т. 3:

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за

декларираното в ЕЕДОП.

ВАЖНО: Сертификатите по т. 2 и 3 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг

национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване

съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставка на електроенергия съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде отстранен от процедурата на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която са установени;

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Следва продължение в Раздел VI.3): Допълнителна информация.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора:

Размерът на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора, се определя на 2% (два процента) от неговата стойност, в лева без ДДС и е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение, на задълженията на изпълнителя за доставка на активна нетна електрическа енергия по договора. Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в договора.

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Собствено финансиране. Плащанията към избрания изпълнител ще се извършват съгласно клаузите в проекта на договор до 30 (тридесет) дни, в лева, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, след представяне на електронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Избраният за изпълнител участник

е длъжен да издава единна фактура на Възложителя, както и подробна разбивка за всички обекти от Приложение № 1. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на издаването й на адрес: info@vikdobrich.bg.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица,

същият следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е

установено.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва стриктно да спазва действащата

нормативна уредба и изискванията на Възложителя в т.ч. Техническа спецификация съгласно Раздел IX.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2023 г.

VI.3)Informazioni complementari:

Възложителят ще прилага Обърнат ред, офертите ще се разглеждат при условията и по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Продължение от раздел III.1.4): При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обед-то участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят и доказателство за поетите от подизпълите задължения.; Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по

отношение на критериите, свързани с техническите и профес-те способности.; Третите лица трябва да отговарят на съответните критериите за подбор и за тях да не са налице основанията за отстраняване на процедурата.

Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от изброените по-долу обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:

Обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП (които се прилагат до изтичане на определените в чл. 57, ал. 3 от ЗОП срокове). Основанията за отстраняване се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, както и за представляващите го физически лица по пълномощие.

За участниците не следва да са налице и националните основания за отстраняване:

- осъждания за престъпления по чл. 194-208 и чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а или чл. 256-260 НК по смисъла на чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП.;

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 –

305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за труд. миграция и труд. мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (чл. 107, т. 4 от

ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици;

- наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят ще отстрани от участие участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние и

поставените критерии за подбор.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022