Szolgáltatások - 40158-2021

26/01/2021    S17

Magyarország-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

2021/S 017-040158

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nosza Lajos
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu
Telefon: +36 302681421
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Követelések értékesítése MÁV-START Zrt.

Hivatkozási szám: EKR000984562020
II.1.2)Fő CPV-kód
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Utasokkal szembeni követelések értékesítése,

Vasúti utazásokhoz kötődő, az utazási szabályok megszegéséből származó, valamint a vasúti járművekkel összefüggésben okozott szabálysértésből, illetve bűncselekményből származó, természetes személyekkel szemben fennálló követelések értékesítése. A követelések alapdokumentuma az utazási szabályok megszegése esetén az eredetileg felszámított követelést és annak okát tartalmazó ún. utasleadási lap, illetve szabálysértés, bűncselekmény elkövetése esetén a jogerős hatósági, bírósági határozat.

Követelések darabszáma: 192 559 db

Összes követelés: 3 260 684 805 HUF

A „teljes követelés” tartalma: menetdíj-különbözet, pótdíj (30 napon túl lejárt követelések esetén emelt pótdíj) kezelési költség, postaköltség, késedelmi kamat, fizetési meghagyásos eljárás és végrehajtási eljárás megindításával összefüggő költségek (ha ilyen felmerült), bűncselekménnyel, szabálysértéssel okozott károk esetén a kár összege, késedelmi kamat, fizetési meghagyásos eljárás és végrehajtási eljárás megindításával összefüggő költségek (ha ilyen felmerült).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 235 684 805.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya:

Vasúti utazásokhoz kötődő, az utazási szabályok megszegéséből származó, valamint a vasúti járművekkel összefüggésben okozott szabálysértésből, illetve bűncselekményből származó, természetes személyekkel szemben fennálló követelések értékesítése. A követelések alapdokumentuma az utazási szabályok megszegése esetén az eredetileg felszámított követelést és annak okát tartalmazó ún. utasleadási lap, illetve szabálysértés, bűncselekmény elkövetése esetén a jogerős hatósági, bírósági határozat.

Követelések darabszáma: 192 559 db

Összes követelés: 3 260 684 805 HUF

A „teljes követelés” tartalma: menetdíj-különbözet, pótdíj (30 napon túl lejárt követelések esetén emelt pótdíj) kezelési költség, postaköltség, késedelmi kamat, fizetési meghagyásos eljárás és végrehajtási eljárás megindításával összefüggő költségek (ha ilyen felmerült), bűncselekménnyel, szabálysértéssel okozott károk esetén a kár összege, késedelmi kamat, fizetési meghagyásos eljárás és végrehajtási eljárás megindításával összefüggő költségek (ha ilyen felmerült).

A fenti összeg a Közbeszerzés Dokumentumok V. részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint

Tartalmazza a késedelmi kamatokat.

A követésállományok lejárt követeléseket is tartalmaznak. A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

Az ajánlatkérő (továbbiakban AK) az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont

Alapján értékelte (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont),

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 194-470298
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 9925-2/2020/START
Elnevezés:

Utasokkal szembeni követelések értékesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DELTA FAKTOR Pénzügyi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79432520
Postai cím: Mű út 222.
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
E-mail: bonis.eszter@deltafaktor.hu
Telefon: +36 304912776
Internetcím: http://www.deltafaktor.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 211 774 533.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 235 684 805.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékelte (Kbt. 76.§ (2) bek. a) pont). Ajánlatkérő az alábbiakat érti a legalacsonyabb ár alatt: Ajánlattevőknek meg kellett adniuk az AK által értékesíteni kívánt mindhárom különálló követelés állomány értékéért együttesen fizetendő ellenszolgáltatási értéket nettó HUF-ban, valamint figyelemmel a Kbt. 66. § (5) bek. és a 68. § (4) bek.-ben foglaltakra is, az ajánlattevőknek meg kellett adniuk az AK által értékesíteni kívánt követelés mennyiség (AK által közölt) értékének és a követelésállomány értékéért fizetendő ellenszolgáltatási értékének a különbözetét is nettó Ft-ban (faktorálási díj). Az így kiszámított különbözeti összeg (faktorálási díj) tekintendő ajánlati árnak, és AK ezen értékeket vetette össze az érvényes ajánlatok tekintetében és a legalacsonyabbat preferálta.

Nyertes ajánlattevő ajánlata:

(A) Értékesíteni kívánt követelés állomány értéke: 3 260 684 805 HUF

(B) Követelésállomány ellenértékéért fizetendő ellenszolgáltatási összeg, (nettó Ft):

25 000 000

Értékelésre kerülő ajánlati ár: (faktorálási díj, A-B) (nettó HUF):

3 235 684 805

Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: DELTA FAKTOR Pénzügyi Zrt.

Székhelye: 2315 Szigethalom Mű út 222.

Adószám: 23100091-1-13

2.Ajánlattevő neve: ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor utca 26. IV. emelet

Adószám: 26204785-2-41

3. Ajánlattevő neve: CEP Central European Private Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1034 Budapest Bécsi út 126–128.

Adószám:12471418-2-41

(Érvénytelen ajánlat)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2021