Roboty budowlane - 401645-2014

Wyświetl widok skrócony

25/11/2014    S227    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczytno: Roboty budowlane

2014/S 227-401645

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jarosław Tomsia – Dyrektor Projektu
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Zaprojektowanie i budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, następujących prac: wybudowanie parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych wokół budynków administracyjno-gospodarczych znajdujących się w części nie lotniskowej Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazur, zgodnie z zaprojektowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą oraz uzyskanymi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz decyzjami.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
1) dróg;
2) ciągi piesze;
3) ogrodzenie;
4) placów manewrowych;
5) renowacje istniejącej zieleni (trawniki i żywopłoty);
6) altan śmietnikowych;
7) dojazd dla samochodów ciężarowych do myjki;
8) wyremontowanie myjki samochodowej wraz z istniejącym odprowadzeniem wody i separatorem.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych, 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45342000 Wznoszenie ogrodzeń, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 613 857,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.6.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 190-335730 z dnia 3.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.11.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Budimex SA
Adres pocztowy: ul. Stawki 40
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-040
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 484 717,82 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 613 857,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http:/www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania można składać w terminach (i na zasadach) określonych w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.11.2014