Строителство - 401697-2020

27/08/2020    S166

Люксембург-Люксембург: Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Съда на Европейския съюз

2020/S 166-401697

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: M. Didier Urbain
Електронна поща: ugb-ao-19_026@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-19/026
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да извърши строителните работи, които, от една страна са свързани с подобренията и ремонта на затворените и покрити елементи и на довършителните работи, а от друга страна, с монтирането на електротехническо оборудване и инсталации за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), както и подвижни прегради в сградите, които Съдът заема или предстои да заема.

— обособена позиция 1: затворени и покрити елементи,

— обособена позиция 2: довършителни работи,

— обособена позиция 3: инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC),

— обособена позиция 4: подвижни прегради.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 561 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Затворени и покрити елементи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
45260000 Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобряване и ремонт на затворени и покрити елементи:

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки (огради, предпазни мерки, скелета, мобилен кран, вишки, отпадъци),

— събаряне, структурни дейности и пътни работи (разрушаване, пробиване, отводнителни канали, изкопни работи, пътни работи, каменна фасада, зидария, гладка горна замазка),

— покриви (минерални елементи, изолационна система).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Довършителни работи

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45400000 Довършителни строителни работи
45420000 Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
45421143 Монтажни работи на щори
45430000 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобрения и ремонт на елементи в областта на довършителните работи:

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки (предпазни мерки, скелета, гъсеничен кран, подвижен кран, вишки),

— дограма и метална конструкция (стъклопакети, метална конструкция, конструкции, метални облицовки и обшивки),

— вътрешна дограма (всякакви врати, ключалки, обков и оборудване за всякакъв вид врати),

— вътрешни работи (окачен таван, преграда от гипсокартон),

— покрития (за под, стени и тавани),

— затъмняване и слънцезащита (щори и пластове).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45311200 Работи по свързване на електрически инсталации
45331000 Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC):

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки,

— инсталации за електротехническо оборудване (електричество, осветление, пожарна безопасност, контрол на достъпа, видео наблюдение, окабеляване, компютърно окабеляване),

— технически инсталации за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) (елементи за измерване на енергия, елементи за битова гореща вода, тръби, клапани, изолация, канали, дифузия на въздух, климатизация, водопровод, санитария).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подвижни прегради

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45421141 Монтажни работи на подвижни прегради
44112300 Преградни плоскости
44112310 Преградни стени
45421152 Монтажни работи на преградни стени
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобрения и подмяна на подвижни прегради: работна ръка, закупуване, доставка и боравене с различни видове прегради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 211-514692
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-19/026
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Затворени и покрити елементи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Entreprise de construction et de génie civile Ben Scholtes SA
Пощенски адрес: 67, rue des Près
Град: Steinsel
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-7333
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 031 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-19/026
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Довършителни работи

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-19/026
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Veolia Luxembourg SA
Пощенски адрес: 1, rue Gespeelt ZI
Град: Livange
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-3378
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 530 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обособена позиция 4 все още е в процес на оценка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 87001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд на Съда на Европейския съюз в рамките на две месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2020