The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Works - 401806-2019

Submission deadline has been amended by:  531906-2019
27/08/2019    S164    Works - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kielce: Installation of traffic monitoring equipment

2019/S 164-401806

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kielce, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Postal address: ul. Prendowskiej 7
Town: Kielce
NUTS code: PL721
Postal code: 25-395
Country: Poland
Contact person: Justyna Kubikowska, Jadwiga Miernik
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Telephone: +48 413402802/822/832
Fax: +48 413402830

Internet address(es):

Main address: www.mzd.kielce.pl

Address of the buyer profile: www.mzd.kielce.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mzd.kielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Reference number: WZP.26.1.11.2019
II.1.2)Main CPV code
45316210
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34996000
34972000
45311000
45200000
45233294
45316200
45233000
48821000
71320000
72300000
71240000
71322000
31213300
32420000
32562100
44322100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miasto Kielce - teren w granicach administracyjnych miasta, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie kluczowego zespołu wykonawcy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 840
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POPW.02.01.00-26-0002/16 - Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

II.2.14)Additional information

Uwaga do sekcji II.2.7. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 120 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem okresów zimowych (tj. do 840 dni).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

I. Potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykazu zamówień:

– w przypadku usług: wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

– w przypadku robót budowlanych: wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

II. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - opisane w rozdziale VII SIWZ (ograniczona ilość znaków).

III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - winien złożyć dokumenty opisane w rozdziale VII pkt 6.3 SIWZ. Wymogi aktualności takich dokumentów - zgodnie z SIWZ.

IV. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa je w sposób opisany w rozdziale VII pkt 6.4 SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi aktualności takich dokumentów - zgodnie z SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) wykonawcy: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie (zakończone), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej nw. zamówień:

a) 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostarczeniu, montażu i uruchomieniu adaptacyjnego systemu sterowania ruchem obejmującego:

– system informacji dla kierowców, w tym min. 4 tablice zmiennej treści,

– minimum 30 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z funkcją nadawania priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej,

– priorytet dla przynajmniej 50 pojazdów komunikacji zbiorowej,

– system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych w przynajmniej 20 przekrojach,

– dostawę narzędzi do projektowania i zarządzania sygnalizacją;

b) 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i adaptacji lub zaprojektowaniu i budowie centrum zarządzania ruchem w sektorze transportu, obejmującego:

– salę operatorów z minimum 3 stanowiskami roboczymi i wielkoformatową ścianą wizyjną w technologii zgodnej z PFU,

– serwerownię;

c) 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostarczeniu, montażu i uruchomieniu systemu nadzoru wizyjnego, obejmującego:

– minimum 100 kamer nadzoru wizyjnego,-dostawę sieciowych rejestratorów,

– wyposażenie centrum zarządzania / monitoringu wraz z załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zamówienia zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Uwaga – ze względu na ograniczoną ilość znaków - zgodnie z dokumentami zamówienia (rozdział VI - SIWZ).

2) osób: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami oraz doświadczeniem, w tym co najmniej:

a) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika / koordynatora realizacji systemu – spełniająca minimalne wymagania: określone w dokumentach zamówienia (rozdział VI - SIWZ);

b) 1 osoba do pełnienia funkcji specjalisty ds. oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

c) 1 osoba do pełnienia funkcji specjalisty ds. inżynierii ruchu drogowego – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI- SIWZ);

d) 1 osoba do pełnienia funkcji specjalisty ds. symulacji ruchu – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

e) 1 osoba do pełnienia funkcji specjalisty ds. sterowania ruchem – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

f) 1 osoba do pełnienia funkcji specjalisty ds. systemów wizyjnych – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

g) 1 osoba do pełnienia funkcji projektanta branży telekomunikacyjnej – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

h) 1 osoba do pełnienia funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

i) 1 osoba do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

j) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

k) 1 osoba do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

l) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych – spełniająca minimalne wymagania: j.w. (rozdział VI - SIWZ);

Uwagi - rozdział VI SIWZ.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków - pozostałe informacje oraz uwagi w rozdziale VI SIWZ

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

2. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorach umów, które stanowią Załączniki nr 6a i 6b do niniejszej SIWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określają ww. załączniki.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 039-087105
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2019
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2019
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7 - sala konferencyjna, POLSKA).

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Ofertę składa się za pomocą formularza (dostępnego na ePUAP) na skrzynkę podawczą zamawiającego w ePUAP (szczegółowo opisane w SIWZ).

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp polegających na powtórzeniu usług i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury do kwoty 8 536 307,73 PLN netto.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, polegających na:

a) zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu wszystkich podsystemów wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym,

b) kalibracji systemu ITS.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

4. Stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca i podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wykonujących prace fizyczne, oraz innych pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26.6.1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. m.in. osoby, które będą wykonywać prace związane z budową i uruchomieniem systemu transportowego, budową i uruchomieniem sieci informatycznej oraz innych pracowników, którzy wykonują czynności przy realizacji zamówienia w zakresie robót:

– branży teletechnicznej,

– branży elektrycznej, w tym sygnalizacji świetlnej,

– branży architektonicznej i konstrukcyjnej,

– branży drogowej,

– branży sanitarnej,-wykonywanych przez operatorów maszyn i urządzeń.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób opracowujących dokumentacje projektowe tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202). Szczegółowe uregulowania określa wzór umowy – Załącznik nr 6a (Cz. I – warunki ogólne).

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

6. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

7. W niniejszym, postępowaniu wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 430 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w sekcji III niniejszego ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (więcej informacji w SIWZ).

11. W terminie określonym dla złożenia ofert wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 11, składane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ - także składane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez każdego z wykonawców i w przypadku podmiotu na zasoby którego się powołuje). JEDZ należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ).

13. Uwaga do sekcji IV.2.6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

15. Ochrona danych osobowych.

16. Sposób porozumiewania się: e-mail: its@mzd.kielce.pl

Pozostałe informacje w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Nie dotyczy
Town: Nie dotyczy
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

– 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

– wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

– wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania,

– jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

– 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołania, określają przepisy działu VI Pzp.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do s sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań, Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/08/2019