Servizi - 401843-2022

22/07/2022    S140

Grecia-Atene: Servizi professionali per l'industria del gas

2022/S 140-401843

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: DIMOSIA EPIChEIRISI DIKTYON DIANOMIS AERIOY MONOPROSOPI ANONYMI ETAIREIA (DEDA)
Città: AThINA
Codice NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Paese: Grecia
Persona di contatto: A. SGOYRAKIS
E-mail: info@deda.gr
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.deda.gr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.promitheus.gov.gr
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Η διανομή φυσικού αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ «ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ή «ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΑ

II.1.2)Codice CPV principale
76100000 Servizi professionali per l'industria del gas
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμπίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου με μέσα μεταφοράς για τις ανάγκες τροφοδοσίας των πόλεων Ορεστιάδας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Καρπενησίου Άμφισσας, και Γρεβενών (ΕL511, ΕL521, ΕL524, ΕL531, ΕL643 και ΕL645)

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 818 353.50 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Codice NUTS: EL521 Ημαθία / Imathia
Codice NUTS: EL524 Πέλλα / Pella
Codice NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Codice NUTS: EL643 Ευρυτανία / Evrytania
Codice NUTS: EL645 Φωκίδα / Fokida
Luogo principale di esecuzione:

Ορεστιάδα, Βέροια, Γιαννιτσών, Καρπενήσι Άμφισσας, και Γρεβενών (ΕL511, ΕL521, ΕL524, ΕL531, ΕL643 και ΕL645)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμπίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου με μέσα μεταφοράς για τις ανάγκες τροφοδοσίας των πόλεων Ορεστιάδας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Καρπενησίου Άμφισσας, και Γρεβενών

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 818 353.50 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, ο αναθέτων φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης το κριτήριο πρέπει να πληρείται από το κάθε μέλος της Ένωσης.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη (δηλαδή από 1-1 έως 31-12 για τα έτη 2019, 2020 και 2021) ύψους τουλάχιστον ίσο με 1.750.000 ευρώ.

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης το κριτήριο πρέπει να πληρείται από τουλάχιστον ένα μέλος.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να:

Α) Εξοπλισμός

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό και μηχανήματα ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού:

Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξοπλισμού:

1) Σταθμοί Συμπίεσης

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ιδιόκτητους σταθμούς Συμπίεσης με δυναμικότητα του συμπιεστή τουλάχιστον 2.000 Νm3/h, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με ενεργή σύμβαση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου.

Κάθε σταθμός συμπίεσης πρέπει να διαθέτει ειδικό μετρητή μόνο για τον εικονικό αγωγό και την εικονική διασύνδεση C.N.G., εφοδιασμένο με διορθωτή ΡΤΖ (δυνατότητα καταγραφής ωριαίων ενδείξεων σε νορμάλ κυβικά (Nm3)) και απομακρυσμένης λήψης δεδομένων. Ο μετρητής αυτός αποτελεί Σημείο Εξόδου του Δικτύου Διανομής στο οποίο συντελείται η συμπίεση του αερίου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Σε κάθε σταθμό Συμπίεσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα εφεδρικό Συμπιεστή δυναμικότητας 75% του κύριου συμπιεστή (1.500Nm3/h).

Ο κάθε σταθμός συμπίεσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός 150 χιλιομέτρων από το σταθμό Αποσυμπίεσης που εξυπηρετεί.

Εξαίρεση αποτελούν:

• η πόλη της Ορεστιάδας για την οποία η απόσταση μπορεί να είναι μέχρι 500 χιλιόμετρα μόνο για τους πρώτους 12 μήνες

• η πόλη της Άμφισσας για την οποία η απόσταση μπορεί να είναι μέχρι 200 χιλιόμετρα.

2) Ημιρυμουλκούμενα Οχήματα (TRAILER)

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ιδιόκτητα κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού Ημιρυμουλκούμενα οχήματα (trailer) με συστοιχία κυλινδρικών φιαλών αποθήκευσης αερίου και εφοδιασμένο με σύστημα τηλεμέτρησης της πίεσης του φορτίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 6.000Nm3 (24.000 λίτρα Η2Ο) σε πίεση 200 bar.

Τα trailer πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση φιαλών για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και πιστοποιητικό ADR σε ισχύ.

3) Ελκυστύρες ρυμούλκησης

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ελκυστήρες για τη ρυμούλκηση των trailer.

Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης το κριτήριο πρέπει να πληρείται τουλάχιστον από το ένα μέλος της Ένωσης.

Β) Στελέχωση

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, δηλαδή θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ή συνεργασία του Αναδόχου με το εξής κατ’ ελάχιστον προσωπικό (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συμπίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου φυσικού αερίου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 176.000,00€

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Greco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Città: ΑΘΗΝΑ
Paese: Grecia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022