The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 401989-2015

Display compact view

14/11/2015    S221

Polska-Przasnysz: Energia słoneczna

2015/S 221-401989

Powiat Przasnyski, ul. św. St. Kostki 5, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Osoba do kontaktów: Jarosław Tybuchowski, Przasnysz 06-300, Polska. Tel.: +48 297522270. Faks: +48 297522270. E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107621)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09330000 Energia słoneczna

Energia słoneczna

Procedury niepełnej
Zamówienia nie udzielono

Inne dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ,Koncesjonodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji.

W ogłoszeniu dotyczącym przedmiotowego postępowania opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.3.2015 r., nr 2015/S 62-107621, w sekcji VI.2 pkt 14 ppkt 3 oraz w Opisie Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Rozdz. VII pkt 3, Koncesjonodawca przewidział odwołanie postępowania w przypadku nie złożenia żadnej oferty. Oferty w niniejszym postępowaniu należało złożyć do 10.11.2015 r., do godziny 12:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty i w związku z tym nie dokonano otwarcia ofert.

Z uwagi na powyższe dokonano odwołania przedmiotowego postępowania.