Supplies - 40199-2022

25/01/2022    S17

Nederland-'s-Gravenhage: Pompen

2022/S 017-040199

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel Schuurman
E-mail: M.Schuurman.04@mindef.nl
Telefoon: +31 223651762
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186390
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186390
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Injectie systeem tbv brandstof helikopter (MDA unit)

Referentienummer: Z33 19590385 & 19608367
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122000 Pompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding voor het leveren en plaatsen van MDA (metal de-activator additief) injectie apparatuur op 14 schepen van de koninklijke marine. De MDA injectie apparatuur heeft als doel de thermische stabiliteit van de F44 helikopter brandstof aan boord te verbeteren.

De hierbij gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122100 Vloeistofpompen
42122180 Brandstofpompen
42122230 Doseerpompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Helder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om een verzoek tot deelneming in te dienen ten behoeve van de aanbesteding van het engineeren, leveren en plaatsen van MDA (metal de-activator additief) injectie apparatuur op schepen van de koninklijke marine en schepen van de Marinecomponent van Belgische Defensie.

Op dit moment wordt de MDA vloeistof op een handmatige manier toegevoegd, wat arbeids intensief is, arbo technisch veel maatregelen met zich mee brengt en de kwaliteit om de juiste verhouding MDA vloeistof versus brandstof is niet stabiel.

Om de kwaliteit te verhogen, arbeidsintesiviteit en arbo maatregelen te verlagen is besloten om voor veertien (14) schepen één (1) aanbesteding in de markt te zetten. Wij willen middels deze aanbesteding gebruik maken van de kennis en kunde van de markt om een kwalitatief goed systeem aan te schaffen welke de veiligheid garandeerd en effectief kan worden ingezet. De MDA injectie apparatuur heeft als doel de thermische stabiliteit van de F44 helikopter brandstof aan boord te verbeteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/09/2022
Einde: 31/12/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het gaat in eerste instantie om veertien (14) schepen, waarbij optioneel een (1) schip de Zr. Ms. Van Speijk kan worden toegevoegd

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Negometrix

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Negometrix

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2022
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/03/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Den haag
Plaats: Den haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie www. rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022