Varor - 401996-2017

12/10/2017    S196

Italien-Ispra: Leverans av livsmedel (färsk, fryst och konserverad fisk) för matsalen och klubbhuset vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra (Varese), Italien

2017/S 196-401996

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av livsmedel (färsk, fryst och konserverad fisk) för matsalen och klubbhuset vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra (Varese), Italien

Referensnummer: OIB.02/PO/2017/056/780.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet omfattar leverans av färsk, fryst och konserverad fisk för alla cateringtjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra. Detta inbegriper leverans av fisk till de 2 självbetjäningsrestaurangerna, 1 restaurang med bordsbetjäning och kafeterian, såväl som klubbhuset som är beläget utanför JRC.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15240000 Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk
15220000 Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ispra, Varese.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar leverans av färsk, fryst och konserverad fisk för alla cateringtjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra. Detta inbegriper leverans av fisk till de 2 självbetjäningsrestaurangerna, 1 restaurang med bordsbetjäning och kafeterian, såväl som klubbhuset som är beläget utanför JRC.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1 Villkor för deltagande i detta meddelande och som anges i bilaga I, checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas, till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som står att finna på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Obs: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Obs: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

— Uppgift om specifik omsättning för de 3 senaste åren inom det område som omfattas av detta kontrakt.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En förteckning över dennes huvudsakliga leveranser under de 3 senaste åren inom verksamhetsområdet som omfattas av detta kontrakt.

— Bevis på att anbudsgivaren uppfyller den gällande nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen gällande HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter). Styrkande handlingar som godtas: kopia på HACCP-manualen eller liknande intyg.

— Bevis på att anbudsgivaren har ett tillförlitligt system för självkontroll och spårbarhet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002). Styrkande handlingar som godtas: kopia på registret för partiernas och ingrediensernas ursprung.

— Bevis på att anbudsgivaren uppfyller kraven med avseende på avfallsregister. Styrkande handlingar som godtas: kopia ur registren för lastning och avlastning samt identifikationsformulär för avfall.

— Bevis på att anbudsgivaren inte nyttjar kylhus som använder CFC och HCFC för lagring av kylda och frysta livsmedel. Styrkande handlingar som godtas: instruktionerna för kyllagrets användning och underhåll, med uppgift om vilken slags gas som används.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2017
Lokal tid: 17:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/11/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Anbud kommer att öppnas på OIB, CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN. Öppnandet kommer att sändas via videokonferens till det gemensamma forskningscentrumet i Ispra, på följande adress: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före öppningsmötet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader efter tilldelning.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda.

2) Det multipla ramavtalet med högst 2 uppdragstagare kommer att ha en inledande löptid på 12 månader, och kan förlängas genom tyst överenskommelse för 3 perioder på 12 månader.

3) Platsbesök/informationsmöte: Ett frivilligt platsbesök planeras i enlighet med de förfaranden som anges i anbudsinfordran.

4) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna i förfarandet för offentlig upphandling vid OIB, se handledningen för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren Europeiska kommissionen som affärspartner, som finns tillgängliga på följande länk:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Ytterligare information om bemyndigade personer och öppningsförfaranden: 1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas), antingen i Bryssel eller Ispra.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/10/2017