Lieferungen - 402131-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Estland-Tallinn: Stromversorgungsanlagen

2018/S 177-402131

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Elektrilevi OÜ
11050857
Kadaka tee 63/1
Tallinn
Estland
Kontaktstelle(n): Kadri Leopard
Telefon: +372 5035316
E-Mail: kadri.leopard@elektrilevi.ee
NUTS-Code: EE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.elektrilevi.ee

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200857
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Põdra AJ 20 kV JS ehitus ja jõutrafode ost liitumisühenduse ehitamiseks LP4928, IL5526

Referenznummer der Bekanntmachung: 200857
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45315300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankekonkurss on välja kuulutatud Jõgevamaal Põdra AJ 20 kV JS ehitamiseks ja jõutrafode ostuks eesmärgiga tagada liitumisühendus (LP4928, IL5526).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315300
31200000
31100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankekonkurss on välja kuulutatud Jõgevamaal Põdra AJ 20 kV JS ehitamiseks ja jõutrafode ostuks eesmärgiga tagada liitumisühendus (LP4928, IL5526).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/11/2018
Ende: 20/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Vastavalt RHS §123.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive peab olema mitte väiksem kui 1 000 000 EUR (üks miljon eurot) igal aastal. Pakkuja esitab kolme viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

Ühispakkujad võivad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate vahenditele vastavalt RHS § 103 lõigetes 1–3 ja 7 sätestatud tingimustele.

Hankija võib nõuda riigihanke alusdokumentides ühispakkujatelt iga ühispakkuja poolt täidetava hankelepingu osa suuruse ja iseloomu näitamist.

3) Pakkuja netovara ei või olla vähem kui pool osa/(aktsia)kapitalist või vähem kui osa/(aktsia)kapitali äriseadustikus sätestatud minimaalne suurus.

Pakkuja esitab vastava kirjaliku kinnituse (vorm 7 pakkuja kinnitus).

4) Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma vastavust ka teise isiku vahendite alusel. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid olemas ning pakkujal on võimalik neid vajaduse korral hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 103 lg 1).

2) Pakkujal peab olema hankelepingu täitmise tagamiseks vähemalt pakkumuse hinnaga võrdsed rahalised vahendid või tal peab olema võimalus neid saada. Pakkuja esitab vastava kirjaliku kinnituse (vorm 7 pakkuja kinnitus) (RHS § 100 lg 1).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4) Pakkuja peab omama tööde teostamiseks vajalike kehtivate õigustega personali (töötoimingu eest vastutavaks määratud isik(ud), töörühma liikmed, lülitaja(d) ja vajadusel muude õigustega personal sõltuvalt töö iseloomust), kes peavad olema kantud EPP keskkonda. EPP keskkonda kantud tööde teostamiseks vajaliku personali vastavaid õigusi kontrollib hankija.

Pakkuja, kes ei ole liitunud EPP keskkonnaga, peab liituma ning esitama nimekirja nõutud isikutest kellel on vajalikud õigused, enne pakkumuste avamist lähtudes EPP keskkonna kasutajate registreerimise vormist ning dokumendist J3116 „EPP kasutusjuhend partneritele“. Kõigis EPP-ga seotud küsimustes palume edastada info epp@elektrilevi.ee.

3) Pakkujal tuleb esitada kirjalik kinnitus (vorm 7 pakkuja kinnitus), et tal on olemas järgmine:

1) Töö iseloomule vastavad nõuetekohaste kaitseomadustega isikukaitsevahendid, korrektsed tööriided ja pakkuja logoga märgistused. Elektripaigaldistes, nende juures või lähedal töötades peavad kaitserõivad vastama standardi EN ISO 11612:2008 või samaväärse nõuetele;

2) Töö tegemiseks vajaliku väljaõppega personal;

3) Töötoimingute eest vastutavaks määratud isikute eesti keele suuline ja kirjalik oskus vähemalt kesktasemele vastav, lülitajatel vähemalt algtasemele vastav;

4) Hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õiguseid;

5) Töötajad elektritööde teostamiseks hankija elektripaigaldistes, nende juures või lähedal, juhendatud ja nende teadmised kehtivate ohutuseeskirjade, sh „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi” nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta on väljastatud vastavasisulised tunnistused;

6) Tulenevalt jäätmeseadusest, ohtlike jäätmete käitlemiseks ohtlike jäätmete käitluslitsents. Tavajäätmete käitlemiseks on meil oma tegevuspiirkonnas asuvate maakondade keskkonnateenistuste poolt väljastatud jäätmeload. Nimetatud loa või litsentsi puudumisel on sõlmitud kehtiv leping selliseid dokumente omava isikuga.

2) Pakkuja peab omama akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt väljastatud kehtivat ISO 9001 või muud samaväärset kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaati.

Pakkuja peab esitama sertifikaadi koopia.

1) Pakkuja peab omama viimase 36 kuu jooksul hanketeate avaldamisest käidus olevas elektripaigaldises teostatavate tööde kogemust (sh nõuetekohaselt täitnud viimase kolme aasta jooksul vähemalt 3 (kolm) sarnaste elektritööde teostamise hankelepingut, sh alltöövõtu korras).

Pakkuja peab esitama viimase 36 kuu jooksul tehtud elektripaigaldiste ehitustööde nimekirja (vorm 8 info varasemate elektriehitustööde lepingute kohta), näidates ära tööde maksumused, tellija kontaktandmed, tegemise ajad ja kohad.

Pakkuja esitab lisaks tõendid selle kohta, et tööd tehti nõuetekohaselt. Hankijale teostatud tööde nõetekohast täitmist kontrollib hankija ise.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Eduka pakkumuse esitanud pakkuja peab esitama 2 (kahe) nädala jooksul hankelepingu sõlmimisest krediidiasutuse poolt väljastatud teostusgarantii (teostusgarantii vorm), mis peab olema vähemalt 10% lepingu kogumaksumusest koos reserviga ja kehtima vähemalt 2 (kaks kuud) pärast töö teostamise lõpptähtaega.

Juhul, kui töö teostamise lõpptähtaega poolte kokkuleppel muudetakse, kohustub edukas pakkuja pikendama teostusgarantii kehtivust vastavalt ja esitama pikendatud või uue teostusgarantii hankijale viimase poolt määratud tähtajaks.

Teostusgarantii käesolevas punktis nimetatud või viidatud tähtajaks esitamata jätmist loeb hankija hankelepingu oluliseks rikkumiseks.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Pakkuja peab arvestama pakkumust esitades asjaoluga, et arvete maksetähtaeg on järgmine:

1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates või

2) 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates. Käesolevas punktis nimetatud maksetähtaja valimise korral on pakkujal võimalik liituda hankija faktooringprogrammiga. Hankija faktooringprogrammi ja selles osalemise tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt (http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/vwFaktooring/1?OpenDocument).

Ettemakseid ei tehta. Tasumine toimub vastavalt teostatud ja hankijale üleantud tööde alusel.

Hankija tasub töö eest eduka pakkuja pakkumuses toodud ühikhinna alusel. Töövõtja esitab aktis teostatud tööde mahud koos nõutud tõendusdokumentatsiooniga.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Kui hankemenetluses osalemise taotluse esitavad mitu taotlejat (pakkujat) ühiselt, peavad nad järgneva hankemenetluse ja lepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Vastavasisuline volikiri tuleb esitada koos hankemenetluses osalemise taotlusega. Volikirjas peab olema ära toodud volitatud esindaja nimi ja iga ühistaotleja (ühispakkuja) kohta järgmised andmed:

— nimi,

— aadress,

— registrikood,

— allkirjaõigusliku esindaja ees ja perekonnanimi,

— ühistaotleja roll hankelepingu täitmisel,

— allkirjaõigusliku esindaja allkiri.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankelepingut täites peab edukas pakkuja täitma Elektrilevi normdokumentides toodud nõudeid. Normdokumendid on saadaval: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/10/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Estnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/10/2018
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018