Leveringen - 402135-2018

14/09/2018    S177    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Elektriciteit

2018/S 177-402135

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Aktsiaselts Eesti Raudtee
11575838
Toompuiestee 35
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
15073
Estland
Contactpersoon: Kersti Värä
Telefoon: +372 6158505
E-mail: kerstiv@evr.ee
Fax: +372 6158622
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evr.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200201
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektrienergia ost 2019–2020

Referentienummer: 200201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektrienergia ost aastaks 2019–2020 börsi Nord Pool Spot Eesti piirkonna tunnihindadega. Hankija otsustas hanget osadeks mitte jaotada järgmistel põhjustel: tegemist on ühe teenuse (elektrienergia ost) pakkumisega (RHS § 27 lg 2) ja riigihanke majanduslik soodsus on saavutatav mastaabiefekti tulemusel. Erinevate tarbimiskohtade jaotamine erinevate lepingute/partnerite vahel tekitab ebamõistlikku halduskoormuse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektrienergia ost aastaks 2019-2020 börsi Nord Pool Spot Eesti piirkonna tunnihindadega. Hankija otsustas hanget osadeks mitte jaotada järgmistel põhjustel: tegemist on ühe teenuse (elektrienergia ost) pakkumisega (RHS § 27 lg 2) ja riigihanke majanduslik soodsus on saavutatav mastaabiefekti tulemusel. Erinevate tarbimiskohtade jaotamine erinevate lepingute/partnerite vahel tekitab ebamõistlikku halduskoormuse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja netokäive kuni viimase kolme riigihanke algatamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul peab olema olnud vähemalt 1 000 000 (üks miljon) EUR (käibemaksuta) aastas.

1.1. Nõutav dokument Pakkuja esitab väljavõtte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta HD lisa 4 vormil

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja peab omama hankelepingu täitmiseks vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt. Pakkuja, peab omama hankelepingu täitmiseks vajalikud load ja registreeringud s.h peab olema esitanud majandustegevusregistrisse majandustegevusteate (tegevusala: elektrienergia müük).

1.1. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkuja omab hankelepingu täitmiseks vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt. Tõendiks loetakse väljavõtet pakkuja asukohamaa õigusaktist, pakkuja asukohamaa õigus pädeva institutsiooni tõendit ja vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

2) Pakkuja peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud vähemalt kolm elektrienergia müügilepingut maksumusega vähemalt 100 000 (sada tuhat) EUR lepingu kohta.

2.1. Nõutav dokument: pakkuja poolt viimase 36 kuu jooksul täidetud elektrienergia müügilepingute loetelu koos lepingu maksumuse ja infoga tellija(te) kohta koos kinnitusega, et lepingud on täidetud nõuetekohaselt HD lisa 5 vormil

3) Pakkuja peab tarneperioodi ajavahemikul omama bilansihalduri staatust või kehtivat lepingut bilansihalduriga avatud tarne ja bilansi haldamiseks.

3.1. Nõutav dokument: Hankija kontrollib pakkuja bilansihalduri staatust või avatud tarnijate nimekirja kuulumist Elering AS veebilehelt.

Juhul, kui pakkuja nimi puudub bilansihaldurite nimekirjas Elering AS veebilehel, siis peab pakkuja tõendama enda bilansihalduri staatust või hanke tarneperioodil kehtiva avatud tarne lepingu olemasolu bilansihalduriga avatud tarne ja bilansi haldamiseks järgmiste tõendite esitamisega:

— koopia bilansilepingust süsteemihalduriga või süsteemihalduri kinnitus vastava bilansilepingu olemasolu kohta (kui pakkuja on ise bilansihaldur);

— avatud tarne lepingu koopia bilansihalduriga või bilansihalduri kinnitus vastava lepingu olemasolu kohta käesoleva hanke tarneperioodiks.

4) NB1! Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse ja/või majanduslikule ja finantsseisundile vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa 8 vormi kohase teise isiku nõusoleku. Kui isik, kelle näitajatele tuginetakse, töötab teises ettevõttes, siis peab olema ka tema tööandja luba, et ta lubab enda alluval lepingu täitmisel osaleda (vabas vormis).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Kuna tegemist on e-menetlusega, toimub pakkumuste avamine riigihangete registri vahendusel ning avaistungit hankija kontoris ei korraldata.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Kuna tegemist on e-menetlusega, toimub pakkumuste avamine riigihangete registri vahendusel ning avaistungit hankija kontoris ei korraldata.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind eurodes käibemaksuta. Kui võrdse madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel. Selleks:

1. Kutsutakse vastavad võrdsed pakkumused teinud isikud samaaegselt hankija kontorisse (korraldatakse liisuheitmise koosolek).

2. Pakkujate nimed kirjutatakse väikestele paberitele, volditakse kokku ning pannakse ühesuguse väljanägemisega läbipaistmatusesse kapslitesse.

3. Kapslid segatakse, et poleks võimalik tuvastada, kelle nimi on missuguses kapslis.

4. Hankeosakonna töötaja loosib kapslite seast välja eduka pakkuja.

5. Liisuheitmises kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad kõik osalejad.

6. Kui pakkuja, kes on kutsutud loosimisele, kokkulepitud/määratud ajal kohale ei ilmu, tõlgendatakse tema tegevust kui loobumist teise pakkuja kasuks.

Osalejad aktsepteerivad liisuheitmise tulemusi ning need ei kuulu vaidlustamisele.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2018