Dienstleistungen - 402194-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Dienstleistungen im Bauwesen

2018/S 177-402194

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Sofiya
1784
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Anna Ikonomova
Telefon: +359 28958902
E-Mail: anna.ikonomova@cez.bg
Fax: +359 28272171/ +359 28270332
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez-rp.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=101373&companyId=20808
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център — деловодство
София
1784
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Анна Икономова
Telefon: +359 28958902
E-Mail: anna.ikonomova@cez.bg
Fax: +359 28272171/ +359 28270332
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez-rp.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оцен. съотв. на инвест. проекти със съществ. изискв. към строеж., упражн. на стр. надзор на енерг. обекти, геод. заснемане и изг. на техн. паспорт съгл. чл. 176а от ЗУТ на терит. на обл. Враца, Ловеч, Плевен, Монт. и Видин

Referenznummer der Bekanntmachung: PPS 18-098
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена пръчка с предмет „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин“, реф. № РРS 18-098.

Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, които са описани подробно по-долу.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оцен. съотв. на инвест. проекти със съществ. изискв. към строеж., упражн. на стр. надзор на енерг. обекти, геод. заснемане и изг. на техн. паспорт съгл. чл. 176а от ЗУТ на терит. на регион „Враца—Ловеч“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71500000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG31
Hauptort der Ausführung:

Регион „Враца—Ловеч“, който обхваща територията на Врачанска и Ловешка области.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката включва следните дейности:

А. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на доклад за оценка на съответствието и процедиране за издаване на разрешение за строеж.

Б. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, трасиране на точките на бъдещото съоръжение с показването им на терен на изпълнителя на СМР, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Г. Геодезическо заснемане, вписване в службата по кадастъра и предоставяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Д. Геодезическо заснемане, разработено във втори вариант съгласно изискванията на Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № 139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация (геодезическо заснемане) на енергийни обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, подробно описани в техническите изисквания за изпълнение на поръчката, както и достъпни на http://www.cez-rp.bg/bg/standarti-metodiki/metodiki. Документацията, изготвена по приложението, ще се импортира в георграфската информационна система (ГИС) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Е. Всички административни и организационни дейности по предходните точки, координация, окомплектоване на строителните книжа, внасянето и получаването им по инстанции, заплащане на всички такси и съгласувания и предоставяне на фактурите за възстановяване на сумите от възложителя, окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи; осигуряване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляване на възложителя пред държавни, общински и контролни органи във връзка с изпълнение дейностите от предмета на поръчката.

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 48 месеца, считано от датата, на която е сключен, или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време.

Приблизителен обем включително, но не само:

а) оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на разрешение за строеж — 220 бр.;

б) упражняване на строителен надзор и изготвяне на всички актове по време на строителството:

— при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800 kVА — 20 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) СрН — 40 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) НН — 120 бр., и др.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оцен. съотв. на инвест. проекти със съществ. изискв. към строеж., упражн. на стр. надзор на енерг. обекти, геод.заснемане и изг. на техн. паспорт съгл. чл. 176а от ЗУТ на терит. на регион „Плевен“.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71500000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG31
Hauptort der Ausführung:

Регион „Плевен“, който обхваща територията на Плевенска област.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката включва следните дейности:

А. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на доклад за оценка на съответствието и процедиране за издаване на разрешение за строеж.

Б. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, трасиране на точките на бъдещото съоръжение с показването им на терен на изпълнителя на СМР, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Г. Геодезическо заснемане, вписване в службата по кадастъра и предоставяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Д. Геодезическо заснемане, разработено във втори вариант съгласно изискванията на Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, №139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация (геодезическо заснемане) на енергийни обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, подробно описани в техническите изисквания за изпълнение на поръчката, както и достъпни на http://www.cez-rp.bg/bg/standarti-metodiki/metodiki. Документацията, изготвена по приложението, ще се импортира в георграфската информационна система (ГИС) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Е. Всички административни и организационни дейности по предходните точки, координация, окомплектоване на строителните книжа, внасянето и получаването им по инстанции, заплащане на всички такси и съгласувания и предоставяне на фактурите за възстановяване на сумите от възложителя, окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи; осигуряване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляване на възложителя пред държавни, общински и контролни органи във връзка с изпълнение дейностите от предмета на поръчката.

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 48 месеца, считано от датата, на която е сключен, или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време.

Приблизителен обем включително, но не само:

а) оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на разрешение за строеж — 220 бр.;

б) упражняване на строителен надзор и изготвяне на всички актове по време на строителството:

— при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800 kVА — 20 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) СрН — 40 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) НН — 120 бр., и др.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Оцен. съотв. на инвест. проекти със съществ. изискв. към строеж., упражн. на стр. надзор на енерг. обекти, геод. заснемане и изг. на техн. паспорт съгл. чл. 176а от ЗУТ на терит. на регион „Монтана—Видин“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71500000
71520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG31
Hauptort der Ausführung:

Регион „Монтана—Видин“, който обхваща територията на Монтанска и Видинска области.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката включва следните дейности:

А. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на доклад за оценка на съответствието и процедиране за издаване на разрешение за строеж.

Б. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, трасиране на точките на бъдещото съоръжение с показването им на терен на изпълнителя на СМР, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

В. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Г. Геодезическо заснемане, вписване в службата по кадастъра и предоставяне на удостоверение в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Д. Геодезическо заснемане, разработено във втори вариант съгласно изискванията на Приложение към процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, №139/2012, Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация (геодезическо заснемане) на енергийни обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, подробно описани в техническите изисквания за изпълнение на поръчката, както и достъпни на http://www.cez-rp.bg/bg/standarti-metodiki/metodiki. Документацията, изготвена по приложението, ще се импортира в георграфската информационна система (ГИС) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Е. Всички административни и организационни дейности по предходните точки, координация, окомплектоване на строителните книжа, внасянето и получаването им по инстанции, заплащане на всички такси и съгласувания и предоставяне на фактурите за възстановяване на сумите от възложителя, окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи; осигуряване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляване на възложителя пред държавни, общински и контролни органи във връзка с изпълнение дейностите от предмета на поръчката.

Срокът на договора за всяка обособена позиция е 48 месеца, считано от датата, на която е сключен, или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време.

Приблизителен обем включително, но не само:

а) оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на разрешение за строеж — 220 бр.;

б) упражняване на строителен надзор и изготвяне на всички актове по време на строителството:

— при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800 kVА — 20 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) СрН — 40 бр.,

— при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) НН — 120 бр., и др.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът следва да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и да притежава валиден към дата на подаване на офертата лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или валидно удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, и да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1) и т. 2).

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя заверено от участника копие на валиден лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съгласно § 1, ал. 1 от ПЗР към Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) или валидно удостоверение от ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ ведно със списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, неразделна част от удостоверението/лиценза.

Когато участникът е чуждестранно лице, за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства той следва да представи:

— в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП копие на валиден документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен,

— в случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП при подписване на договор с чуждестранно лице се представя копие на валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно Наредба № РД-08-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на конкултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

В настоящата обществена поръчка могат да участват лицата, посочени в чл. 10, ал. 1 от ЗОП, които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя, описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнало преди и по време на процедурата,

— за участника е налице някое от основанията, посочени в чл. 107 от ЗОП,

— забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF — в платежния документ трябва да се впише: „Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № РРS 18-098 и предмет „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин“, обособена позиция № ...., или

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Финансовите условия и начинът на плащане са описани в договора.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция ще се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: съответния обект, видовете дейности и количеството им, срока за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, документацията за съответния обект, която се предоставя на изпълнителя, както и друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай че е налична и необходима за изпълнението на работите по документа за възлагане на изпълнението. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от възложителя и изпълнителя. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2018
Ortszeit: 16:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Важно:

Продължение от раздел III.1.6) „Изискуеми депозити и гаранции“:

— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията, и със срок на валидност най-малко 51 (петдесет и един месеца) от датата на издаването ѝ — датата на издаването не може да предхожда датата на решението на възложителя за избор на изпълнител, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съгласно условията от документацията за участие — застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5 % от стойността на договора.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018