Dienstleistungen - 402234-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Žilina: Schlammentsorgung

2018/S 177-402234

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 164-375727)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
36672297
Bôrická cesta
Žilina
010 57
Slowakei
Kontaktstelle(n): Peter Kubalík
Telefon: +421 905850618
E-Mail: peter_kubalik@sevak.sk
Fax: +421 417233156
NUTS-Code: SK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sevak.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme).

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ-PZK-01/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513900
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme) kat. č. 19 08 05.(ďalej len odpad) z prevádzok objednávateľa: SČOV Žilina so sídlom v Hornom Hričove, ČOV Bytča, ČOV Rajec, ČOV Kysucké Nové Mesto,ČOV Krásno nad Kysucou, ČOV Čadca a ČOV Turzovka so sídlom v Podvysokej (ďalej len ČOV). V priebehu trvania zmluvy sa predpokladá rovnaká produkcia odpadov v každom z rokov 2019 2021.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 164-375727

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Požadované doklady - dôkazné prostriedky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a):

Podľa §34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Odôvodnenie podmienky účasti: Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že má skúsenosti s realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené JED. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu, pričom referenčnými listami dokumentuje poskytnutie služieb v minimálnej súhrnnej hodnote

— pre časť 1 1 400 000 EUR bez DPH,

— pre časť 2 500 000 EUR bez DPH,

— pre časť 3 150 000 EUR bez DPH,

— pre časť 4 80 000 EUR bez DPH,

— pre časť 5 50 000 EUR bez DPH,

— pre časť 6 60 000 EUR bez DPH,

— pre časť 7 20 000 EUR bez DPH,

Za obdobie predchádzajúcich 3 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk. Za rovnaký alebo podobný predmet sa budú považovať služby v oblasti prepravy kalov alebo prevzatia kalov na ďalšie zhodnotenie alebo využitie v zmysle príslušných zákonov.

muss es heißen:

Neuplatňuje sa.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: