Diensten - 402360-2018

14/09/2018    S177    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 177-402360

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, Ter attentie van: Marcin Żołnowski, Olsztyn 10-710, Polen. Telefoon: +48 895241203. Fax: +48 895240210. E-mail: przetarg@mpec.olsztyn.pl

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2.3.2018, 2018/S 043-095116)

Betreft:
CPV:90500000, 09300000, 45252000, 42320000, 45251200, 45262410, 45262420, 45262610, 45300000, 45331110, 71314200, 71322000

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties

Afvalverbrandingsinstallaties

Bouwen van verwarmingsinstallatie

Optrekken van staalconstructies voor gebouwen

Optrekken van staalconstructies voor installaties

Fabrieksschoorstenen

Installatiewerkzaamheden in de bouw

Installeren van boilers

Energiebeheer

Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

In plaats van: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

(...)

6. Za Wynagrodzenie Umowne netto na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego uważa się kwotę stanowiącą sumę:

6.1. KB (ITPO) netto oraz

6.2. KF (ITPO) netto oraz

6.3. KO (ITPO) netto przemnożone przez 25

6.4. KB (KS) netto oraz

6.5. KF (KS) netto oraz

6.6. KO (KS) netto przemnożone przez 25 oraz

6.7. KN netto przemnożone przez 675 000 m3,

(...)

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia wymogów zostanie przeprowadzona na podstawie:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) Efektywność Przedsięwzięcia – rozumiana jako Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC (net present cost – zaktualizowana wartość kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP) – waga 85 %;

2) Podział zadań i ryzyk:

2a) Dyspozycyjność ITPO powyżej 7800 h rocznie – waga 4 %,

2b) Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 50 000 000,00 PLN – waga 7,5 %,

2c) Okres budowy ITPO (nie więcej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego) – waga 3,5 %”.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert ani ich wag – niniejsze ogłoszenia stanowi odzwierciedlenie kryteriów oceny ofert i ich wag określonych dotychczas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.10.2018 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

25.10.2018 (10:15)

Te lezen: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

(...)

6. Za Wynagrodzenie Umowne netto na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego uważa się kwotę stanowiącą sumę:

6.1. KB,of netto oraz

6.2. KF,of netto oraz

6.3. KOP,of netto przemnożone przez 25 oraz

6.4. KBKS,of netto oraz

6.5. KFKS,of netto oraz

6.6. KOPKS,of netto oraz

6.7. KN,of netto przemnożone przez 675 000 m3

(...)

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia wymogów (tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) zostanie przeprowadzona na podstawie:

— wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia – w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych robót, opisu instalacji, w szczególności w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. III.2.3) ppkt 1 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

— wykazu usług, o których mowa w pkt. III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia – w wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju i zakresu wykonanych usług, w tym opisu instalacji, w szczególności w zakresie wymagań określonych w pkt III.2.3) ppkt 2 ogłoszenia, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiednio zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca wykonania robót budowlanych) i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

— wykazu osób (pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie, o którym mowa w pkt III.2.3) ppkt 3) ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) i na zasadach przedstawionych w pkt. III.2.2) ogłoszenia, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem Zamówienia (OC deliktowe i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych). Jeżeli okres ważności polisy zakończy się w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej prolongaty pod rygorem zawarcia przez Podmiot Publiczny umowy ubezpieczenia OC Partnera Prywatnego na koszt oraz ryzyko Partnera Prywatnego, niezależnie od prawa do naliczenia przez Podmiot Publiczny kary umownej, o której mowa w Umowie o PPP za czas za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) Efektywność Przedsięwzięcia – rozumiana jako Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC (net present cost – zaktualizowana wartość kosztu Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia Umownego netto przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP) – waga 85 %;

2) Podział zadań i ryzyk:

2a) Dyspozycyjność ITPO powyżej 7 800 h rocznie – waga 4 %,

2b) Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40 000 000,00 PLN – waga 7,5 %,

c) Okres budowy ITPO (nie więcej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo Zamknięcia Finansowego, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później) – waga 3,5 %.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany wag kryteriów oceny ofert – niniejsze ogłoszenie stanowi odzwierciedlenie kryteriów oceny ofert i ich wag określonych dotychczas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.11.2018 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

30.11.2018 (10:15)

Overige nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem Postępowania, przeprowadził dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych