Προμήθειες - 402415-2016

16/11/2016    S221    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων

2016/S 221-402415

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
00008500266
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: service du courrier officiel — à l'attention de l'unité «Services généraux et matériel roulant»
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — OIL
Luxembourg
2920
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12E, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://cdt.europa.eu/fr/Pages/Homepage.aspx

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
98-100, boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg
2950
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eib.europa.eu/

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue de la Loi/Wetstraat 175
Bruxelles
1048
ΒΕΛΓΙΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: BE10

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — OIB
rue de la Loi/Wetstraat 170
Bruxelles
1049
ΒΕΛΓΙΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: BE10

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oib/index_fr.htm

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
Bruxelles
1040
ΒΕΛΓΙΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: BE10

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
rue Belliard/Belliardstraat 99
Bruxelles
1040
ΒΕΛΓΙΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650
Κωδικός NUTS: BE10

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων.

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-16/022.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34110000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου σεντάν ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον ή/και πολυμορφικά, για τις έδρες του Λουξεμβούργου και των Βρυξελλών.

Για κάθε παρτίδα προβλέπεται η σύναψη σύμβασης-πλαισίου διάρκειας 2 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης 2 φορές, για διάστημα 12 μηνών εκάστη.

Οι ποσότητες που αναφέρονται στο σημείο II.2) αντιστοιχούν στις ανάγκες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση αυτοκινήτων για την έδρα του Λουξεμβούργου

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου σεντάν ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον ή/και πολυμορφικά, για την έδρα του Λουξεμβούργου.

Πρόκειται να ζητηθούν 119 οχήματα τύπου σεντάν και 22 οχήματα επαγγελματικής χρήσης, οχήματα τύπου στέισον βάγκον ή/και πολυμορφικά για περίοδο 48 μηνών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι αναφερθείσες ποσότητες αντιστοιχούν στις ανάγκες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση αυτοκινήτων για την έδρα των Βρυξελλών

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μακροπρόθεσμη μίσθωση υπηρεσιακών οχημάτων, τύπου σεντάν ή επαγγελματικής χρήσης, στέισον βάγκον ή/και πολυμορφικά, για την έδρα των Βρυξελλών.

Πρόκειται να ζητηθούν 135 οχήματα τύπου σεντάν και 32 οχήματα επαγγελματικής χρήσης, οχήματα τύπου στέισον βάγκον ή/και πολυμορφικά για περίοδο 48 μηνών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι αναφερθείσες ποσότητες αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ένδειξη του κράτους, στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα ή την κατοικία του, εγγραφή στο εμπορικό μητρώο στον τομέα της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος (για παράδειγμα: έγγραφο σύστασης της εταιρείας ή/και καταστατικό με την τελευταία ενημέρωση ή απόσπασμα των εν λόγω εγγράφων),

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών του υποψηφίου (μεμονωμένη εταιρεία ή όμιλος) στον τομέα της μακροπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων,

— Επαρκής χρηματοοικονομική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ικανοποιητική εκτέλεση καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να διαβεβαιώσουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα στην αναθέτουσα αρχή, και πιο συγκεκριμένα να αποδείξουν πως διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και μέσα.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

— Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον εντολοδόχο, που να αναφέρει τον ετήσιο κύκλο των εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών, καθώς και τον ετήσιο κύκλο ειδικά για τον τομέα της μακροπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων (μεμονωμένη εταιρεία ή όμιλος),

— Αντίγραφο των ισολογισμών ή αποσπασμάτων των ισολογισμών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των εξωτερικών ελεγκτών, εάν διατίθενται, σχετικά με τα εν λόγω οικονομικά έτη.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, συμβουλευτείτε τη συγγραφή υποχρεώσεων — Μέρος I — πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— Ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη στον τομέα της μακροπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων: 7 000 000 EUR (για την παρτίδα 1), 4 500 000 EUR (για την παρτίδα 2).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— Επαρκής τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ικανοποιητική εκτέλεση καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να διαβεβαιώσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα στην αναθέτουσα αρχή, και πιο συγκεκριμένα να αποδείξουν πως διαθέτουν επαρκείς πόρους και δεξιότητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής και επαρκής εκτέλεση καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης:

— Κατάλογος συμβάσεων παρόμοιας φύσης, οι οποίες έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη. Ο κατάλογος πρέπει να περιέχει, για κάθε σύμβαση, όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες και κυρίως το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία των δικαιούχων καθώς και το αντικείμενο των συμβάσεων, (τον αριθμό και το είδος των μισθωμένων οχημάτων),

— Δήλωση που θα αναφέρει τις υποδομές και το ετήσιο εργατικό δυναμικό του παρέχοντος υπηρεσίες (ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επέμβασης),

— Έγγραφο με τα μέτρα που θα ληφθούν από τον υποψήφιο και τους προμηθευτές του (κέντρα ελαστικών, συνεργεία αμαξωμάτων, συνεργεία αυτοκινήτων) έτσι ώστε να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές στον τομέα των ελαστικών (καταστροφή, ανακύκλωση, αποθήκευση), της κατεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι υποψηφιότητες των εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα για τουλάχιστον 5 έτη,

— Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαβεβαιώσουν και να αποδείξουν τη δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους τους εντός 4 εργάσιμων ωρών σε περίπτωση ακινητοποίησης των μισθωμένων αυτοκινήτων,

— Το έγγραφο που πρέπει να προσκομιστεί από τους υποψηφίους σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές θα επιτρέψει στην αναθέτουσα αρχή να διασφαλίσει πως ο υποψήφιος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την περιβαλλοντική διαχείριση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο όμιλος στον οποίο εντάσσεται διαθέτει πιστοποίηση ISO 14000 ή έγκριση EMAS (Συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), η παραπάνω διασφάλιση θεωρείται δεδομένη.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Καθόλη τη διάρκεια της μελλοντικής σύμβασης-πλαισίου (ή συμφωνίας-πλαισίου), ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση πρέπει να τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου (παρτίδα 1) ή του Βελγίου (παρτίδα 2), καθώς και όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τη συγγραφή υποχρεώσεων ή που προβλέπονται στην προσφορά του.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/12/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 12/01/2017
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Διατίθεται πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/11/2016