Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 402417-2016

16/11/2016    S221

Итaлия-Испра: Наземни наблюдения за валидиране (GBOV) на продуктите на глобалния наземен компонент на Коперник

2016/S 221-402417

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Directorate D — Sustainable Resources Directorate
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: C. Santi, Finance and Procurement Unit
Електронна поща: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2005
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изследване.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Наземни наблюдения за валидиране (GBOV) на продуктите на глобалния наземен компонент на Коперник.

II.1.2)Основен CPV код
48810000 Информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейската програма за мониторинг на Земята „Коперник“ (известна по-рано като ГМОСС, глобален мониторинг за околната среда и сигурността) навлезе в оперативен етап след приемане на програмата за начални операции на ГМОСС за 2011–2013 г. Глобалният наземен компонент, допълнително определен накратко като „глобална земна повърхност“, или посредством абревиатурата GL, е предвиден като компонент на услугата за мониторинг на земната повърхност, една от 2-те услуги, определени за оперативно изпълнение в горепосочения регламент.

Целта на тази поръчка е да установи и управлява систематичното събиране и разпространение на наземнo наблюдениe за валидиране на наземните продукти от земното наблюдение, получени в рамките на глобалния наземен компонент. Дейностите по поръчката са организирани в една единствена партида.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
35631200 Спътници за наблюдение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Седалището на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Регламент „Коперник“ – Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/12/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/12/2016
Местно време: 10:00
Място:

Entrance Building, Room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето може да присъства по най-много 1 упълномощен представител на всеки оферент. Заявлението трябва да бъде изпратено до адреса за контакти преди 22.12.2016 г., заедно с копие от личната карта/паспорт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/11/2016