Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 402417-2016

16/11/2016    S221

Italien-Ispra: Markbaserade observationer för validering (GBOV) av Copernicus globala markprodukter

2016/S 221-402417

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), Directorate D — Sustainable Resources Directorate
Postadress: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: C. Santi, Finance and Procurement Unit
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2005
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Markbaserade observationer för validering (GBOV) av Copernicus globala markprodukter

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48810000 Informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det europeiska jordövervakningsprogrammet Copernicus (tidigare kallat GMES, global övervakning för miljö och säkerhet) har gått in i en operativ fas efter antagandet av programmet för GMES inledande driftsfas 2011–2013. Den globala markkomponenten, hädanefter i kortform kallad global mark eller genom akronymen GL (global land), har öronmärkts som en komponent av markövervakningstjänsten som är en av 2 tjänster som valts ut för operativt genomförande i ovannämnda förordning.

Syftet med detta kontrakt är att inrätta och driva den systematiska insamlingen och spridningen av markobservationer för validering av markprodukter avseende jordobservation (earth observation – EO) som tas fram inom ramen för den globala markkomponenten. Kontraktets verksamheter organiseras inom ramen för en enda del.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35631200 Observationssatelliter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Copernicusförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen i punkt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/12/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/12/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Entrance Building, Room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 behörig företrädare per anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas. Förfrågan ska skickas till kontaktpunkten före 22.12.2016 tillsammans med en kopia på id-kort/pass.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen i punkt I.3.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/11/2016