Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 402419-2016

16/11/2016    S221

Italija-Ispra: Okvirni ugovori za uslugu održavanja postrojenja za ispitivanje emisija JRC-a u laboratorijima VELA

2016/S 221-402419

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC), Directorate C: Energy, Transport and Climate
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Daria Konitz
E-pošta: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1893
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovori za uslugu održavanja postrojenja za ispitivanje emisija JRC-a u laboratorijima VELA

Referentni broj: JRC/IPR/2016/C.4/5013/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog postupka nabave sklapanje okvirnih ugovora za usluge preventivnog i korektivnog održavanja za postrojenja i instrumente laboratorija VELA kao i za specifičnu tehničku pomoć kako je opisano u uputama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1 — oprema za mjerenje emisija i sustavi povezani sa sigurnosti

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija Ispra.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga preventivnog i korektivnog održavanja opreme za mjerenje emisija i sustava povezanih sa sigurnosti za laboratorij VELA. Ugovor će obuhvatiti specifične dijelove i komponente postrojenja VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9 te niz samostalnih instrumenata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2 — klimatizacijski sustavi

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija Ispra.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga preventivnog i korektivnog održavanja klimatizacijskih sustava za laboratorij VELA. Ugovor će obuhvatiti specifične dijelove i komponente postrojenja VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9 te niz samostalnih instrumenata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3 — dinamometar s valjcima postrojenja VELA 2

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija Ispra.

II.2.4)Opis nabave:

Postrojenje za ispitivanje VELA 2 smješteno je na lokaciji JRC Ispra. VELA 2 je postrojenje za ispitivanje emisija motornih vozila opremljenih dinamometrom s valjcima 4 x 4.

Za dinamometar s valjcima postrojenja VELA 2 traže se usluge i preventivnog i korektivnog održavanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4 — oprema za mjerenje emisija postrojenja VELA 2

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija Ispra.

II.2.4)Opis nabave:

Ispitno postrojenje za mjerenje emisija VELA 2 opremljeno je sustavom za potpuno mjerenje emisija koji obuhvaća:

— 2 uređaja za analizu plina MEXA,

— tunel za razrjeđivanje i uređaj za uzorkovanje konstantnog obujma (constant volume sampler – CVS),

— pomoć vozača,

— sustav za upravljanje ispitivanjem (VETS).

Za opremu za mjerenje emisija postrojenja VELA 2 traže se usluge i preventivnog i korektivnog održavanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obzor 2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/12/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/12/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

JRC, Reception building, first floor, room 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/11/2016