Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 402440-2018

15/09/2018    S178

Полша-Варшава: Предоставяне на услуги като оператор на столова

2018/S 178-402440

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex — Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4033
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги като оператор на столова

Референтен номер: Fronte/OP/790/2018/JL/DT
II.1.2)Основен CPV код
55500000 Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на търга е предоставяне на услуги по управление на столова, кафетерия, кафене, кухненски боксове, кетъринг услуги и осигуряване на доставки за кухненски боксове, както е определено в приложение II „Референтни условия“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Основно място на изпълнение:

Седалището на Frontex, Варшава, Полша

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на търга е предоставяне на услуги по управление на столова, кафетерия, кафене, кухненски боксове, кетъринг услуги и осигуряване на доставки за кухненски боксове, както е определено в приложение II „Референтни условия“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор за услуги ще бъде сключен за първоначален период от 2 години. Той може да бъде подновен два пъти с мълчаливо съгласие на страните за още 1 година, за обща продължителност до 4 години, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди края на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да бъде регистриран в съответния търговски регистър. Доказателство за това трябва да се представи посредством удостоверение за професионална или търговска регистрация, наложена в държавата, където е установен оферентът (в Полша — копие от съдебния регистър: KRS). Ако оферентът не е длъжен или не му е разрешено да бъде вписан в подобен регистър по причини, свързани с неговия устав или с неговия правен статут, следва да се предостави обяснение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да представи на Frontex декларация за общия оборот на дружеството от последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено (информацията трябва да се представи поотделно за всяка година); средният годишен оборот за тези 3 години трябва да надвишава 500 000 EUR (или еквивалент на тази сума в друга валута).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— оферентът трябва да има поне 3 години професионален опит в предоставянето на услуги, подобни на тези, обхванати от предстоящата поръчка, т.е. осигуряването на кетъринг услуги и ръководене на столова с минимум 100 места за сядане или за 200 души;

— оферентът трябва да докаже и демонстрира наличие на съответния персонал, както и технически способности да предоставя всички услуги, изисквани по предстоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Следните документи или/и информация трябва да бъдат представени като доказателство за съответствие с критериите за техническите и професионалните възможности, изложени по-горе:

— кратък преглед на портфолиото на дружеството, потвърждаващо професионалния опит на оферента;

— списък и кратко описание на скорошни дейности в областта на кетъринг услугите и управлението на столова, заедно със списък с поръчки на стойност над 10 000 EUR/месец, изпълнени през последните 3 години, със суми, дати и получатели (публични и/или частни);

— писма-препоръки, свързани с горепосочения списък с поръчки на стойност над 10 000 EUR/месец, издадени и подписани от клиенти, потвърждаващи навременната доставка и доброто качество на предоставените услуги: минимум 3 писма-препоръки по отношение на поръчки за подобни кетъринг услуги и най-малко 1 писмо-препоръка по отношение на столова с най-малко 100 места за сядане/сервиране на храна за поне 200 души; лични декларации от оферентите няма да се приемат;

— автобиографии, в които подробно са описани съответните образователни и професионални квалификации, професионален опит и езикови умения на управителя на столовата и управителя по кетъринг услуги, главния готвач и заместника на главния готвач.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/10/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/10/2018
Местно време: 11:00
Място:

Седалището на Frontex, Варшава, Полша

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Разрешава се да присъстват представители на оферентите (най-много по 1 лице на оферент). Моля, предварително уведомете Frontex по електронна поща: procurement@frontex.europa.eu за своето планирано участие и посочете оферента, който ще бъде представляван.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Планира се да бъде организирано посещение на място с цел запознаване със съоръженията на столовите и кафенетата, съоръженията за кетъринг и кухненските боксове на Frontex. Подробна информация за датата и часа на посещението на място ще бъде публикувана на съответния уебсайт за електронно подаване на оферти. От представителите на бъдещите оференти (не повече от 2-ма за всеки оферент) се изисква да информират Frontex относно планираното си участие (чрез изпращане на електронно писмо до procurement@frontex.europa.eu) не по-късно от 2 работни дни преди насроченото посещение на място. Всички разходи, направени от потенциалните оференти във връзка с посещението на място, ще бъдат за тяхна сметка и няма да бъдат възстановявани от Frontex.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergruenewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/09/2018