Obras - 402472-2018

15/09/2018    S178    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario

2018/S 178-402472

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Teléfono: +48 224749177
Correo electrónico: przetargi@pkp.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pkp.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pkp.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
przetargi@pkp.pl
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Pluta
Correo electrónico: przetargi@pkp.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pkpsa.pl

La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Spółka Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Budowa dworca kolejowego Pomiechówek”

Número de referencia: KFZ/2018/WNP-009044
II.1.2)Código CPV principal
45213320
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dworca kolejowego w Pomiechówku wraz z wykonaniem brakującej dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.

3. Suma wartości powyższych zam. nie przekroczy 10 % wartości zam. podstaw. - zakres i warunki udzielania zam. podobnych określa Rozdz. VII SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia - warunki i zasady określa wzór umowy - Zał. nr 9 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

6. Uwaga Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 127 749 200.71 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000
45213320
71320000
71240000
45110000
45111200
45112700
45220000
45300000
45310000
45311000
45311100
45311200
45312100
45312200
45312310
45314300
45317000
45331100
45331211
45332000
45333000
45343000
45400000
45422100
45443000
45450000
45453000
45233140
45330000
45314000
31000000
31625200
32000000
32323500
32581000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomiechówek

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlana w zakresie budowy dworca kolejowego w Pomiechówku wraz z wykonaniem brakującej dokumentacji projektowej.

1.1. Przed. zam. w zakresie wykonania rob. bud. obejmuje wyk. r.bud. dla inwestycji „Budowa dworca kolejowego Pomiechówek” wraz z zagospodarowaniem palcu przydworcowego i niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie określonym za pomocą dok. znajdujących się w zał. do SIWZ, a w szczegól. dok. projekt., STWiORB, a także w zakresie określonym w dok. projekt. która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia na podstawie PFU dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Wykonanie robót bud. polega na:

1) rozbiórce obiektów przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z dok. projekt.

2) wybudowaniu nowego obiektu dworcowego w Pomiechówku, wg załączonego projektu, w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, wraz z wyposażeniem i oddaniem do użytku (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),

3) uzyskaniu wszelkich wymaganych oraz niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń itp. wpływających na terminowe wyk. inwestycji (jeśli będą wymagane),

4) przeniesieniu dworca tymczasowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

5) zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

6) sporządzeniu dok. powykonawczej wszystkich branż, która musi być przekazana Zam. i Insp.Nadzoru przed odbiorami końcowymi.

1.2. Przed. zam. w zakresie wyk. dok. projekt. obejmuje zaprojektowanie / sporządzenie dok. projekt. – projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń, zgód i pozwoleń w zakresie określonym za pomocą dok. znajdujących się w zał. do SIWZ, a w szczegól. w PFU.

Opracowanie dok. projekt.obejmuje wykonanie:

1) projektu dolnego źródła ciepła (w formie kolektora pionowego) dla pompy ciepła, wraz z analizą gruntu pod kątem możliwości odbioru ciepła (analiza hydrogeologiczna) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w pkt 1.2 oraz we wzorze umowy, stanowiącym Zał. nr 9 do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi Zał. nr 2 do SIWZ (zawiera, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę) oraz Zał. nr 2A do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

Zam. podkreśla, iż zgodnie z OPZ wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi Zam, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami, na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy - Zał. nr 9 do SIWZ.

4. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666; ze. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: opracowujących dok. projekt., kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców mat. budowlanych.

7. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Rozdziale III SIWZ.

8. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy a dla zainteresowanych Wykonawców Zamawiający przewiduje wizję lokalną z udziałem swoich przedstawicieli - Rozdz. III SIWZ (OPZ).

6. Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 198 117.67 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 336
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w ramch osi priorytetowej V „Rozwój transportu kolejowego w Polsce”

II.2.14)Información adicional

1. Wartość w Sekcji II.1.5) dot. łącznej szacunkowej wartości zam. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

2. Wartość w Sekcji II.2.6) dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp - 10 % wartości zam. podstawowego.

3. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone): minimum 2 roboty budowlane (dalej RB), polegające na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (dalej BUP), które swoim zakresem obejmowały minimum:

— RB konstrukcyjne,

— RB wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanit., elektrycz. i teletechnicznej,

— zagospodarowanie terenu zew. w zakresie wykonania miejsc postojowych lub dróg dojazdowych

o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) każda z robót.

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:

a) Kier. budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowl. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min. 2 rob. budowl. na stanowisku kier. budowy w BUP

b) Kier. robót sanitarnych - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowl. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min. 2 rob. budowl. na stanowisku kier. robót sanitarnych w BUP.

c) Kier. robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowl. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min. 2 rob. budowl. na stanowisku kier. robót elektrycznych i elektroenergetycznych w BUP

d) Kier. robót telekomunikacyjnych - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowl. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacją bezprzewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— doświadczenie w realizacji min. 2 rob. budowl. na stanowisku kier. robót w branży telekomunikacyjnej w BUP

e) Kier. robót drogowych - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji min. 1 rob. budowl. przy budowie lub przebudowie chodników, parkingów i dróg dojazdowych na stanowisku kier. robót drogowych

f) Koordynator Projektu - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe oraz

— min. 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie BUP

g) Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba posiadająca:

— upraw. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) w zakresie dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła, w tym zawierającej min. projekt robót geologicznych

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Koordynatora Projektu z funkcją Kierownika budowy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Pojęcie Budynku Użyteczności Publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie war. techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Dot. dysponowania osobami, które wykonawca skieruje do realizacji zam.: tj. Osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 r., poz. 1332 ze zm.), dalej „ustawa Pb”, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.201 r., poz. 65 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, w budownictwie w specjalności jw.

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

4. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

5. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

6. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

7. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż RP państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium RP usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa - na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 r., poz. 1725 ze zm.).

8. Uwaga !!!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust. 3-8 SIWZ udostępnionej na Platformie pod adresem www.pkp.eb2b.com.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto (wynagrodzenia całkowitego ryczałtowego brutto) podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

4. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielenia zaliczki, w tym zabezpieczenie zaliczki, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, na Platformie w zakładce „Załączniki” dodaje dokument (dokumenty) JEDZ, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w Rozdziale XII.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. X SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

3. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz Część VI, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, dalej jako „Platforma” lub „System”, pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl, zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty o których mowa w Rozdziale X oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust. 2 pkt 3) informacji banku lub skok, § 2 ust. 4 pkt 1) wykaz robót, §2 ust. 4 pkt 10) wykaz osób oraz §5 pkt 1)-6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z §7, §8 Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdz. X ust. 7 pkt 2) SIWZ.

10. Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 3 miesiące = 90 dni.

11. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach 336 = 48 tygodni.

12. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na Platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018