Obras - 402495-2018

15/09/2018    S178    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Trabajos de construcción

2018/S 178-402495

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 426895910
Correo electrónico: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.kopernik.lodz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Kancelaria Szpitala
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polonia
Persona de contacto: Kamila Juszczak
Teléfono: +48 426895910
Correo electrónico: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: 81/ZP/18
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw znajdującej się w obiekcie przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź, POLSKA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44611000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw znajdującej się w obiekcie przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź, POLSKA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania robót budowlanych / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z remontem zbiorników wody o łącznej wartości równej lub przekraczającej 100 000,00 PLN brutto.

Uwagi:

1) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

a. referencje,

b. bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane,

c. a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Przedmiotem jest wymiana istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw. Przedmiotowe zbiorniki retencyjne są źródłem zaopatrzenia w wodę pitną do wszystkich obiektów znajdujących się na terenie ul. Pabianickiej 62. Obecny stan techniczny instalacji i komory zasuw jest niezadowalający co zostało wskazane w protokole kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. W przedmiotowym zakresie Zamawiający przeprowadził już jedną procedurę przetargową, która została unieważniona zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Mając na uwadze zakres robót do wykonania, termin ich zakończenia oraz zalecenia pokontrolne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zamawiający uważa za zasadne skrócenie terminów przedmiotowej procedurze.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 2 500,00 PLN.

Warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIV SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

3) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

4)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@kopernik.lodz.pl - szczegółowe zasady dotyczące złożenia dokumentu JEDZ drogą elektroniczna Zamawiający zawarł w Rozdziale XIV punkt 1-5 SIWZ.

4.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

4.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

6) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

7) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

9) Z postępowania o udzielenie zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZp.

10) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIII.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018