Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 40252-2023

20/01/2023    S15

Nederland-Coevorden: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2023/S 015-040252

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telefoon: +31 524598562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding "Plantsoenonderhoud"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het aangaan van een meerjarige overeenkomst met één of twee partijen die het plantsoenonderhoud gaan uitvoeren binnen de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden. Aansluitend op de interne verdeling van de interne organisatie is deze aanbesteding verdeeld in twee percelen: perceel 1, Noord en perceel 2, Zuid.

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- graskanten steken

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Noord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zweeloo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- kanten steken

Perceel 1 Noord betreft de volgende kernen: Aalden, Zweeloo, Schoonoord, De Kiel, Sleen, Oosterhesselen, Geesbrug en Zwinderen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Zuid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- kanten steken

Perceel 2 Zuid betreft de volgende kernen: Coevorden, Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Steenwijksmoer en Wachtum.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 185-524325
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 659962022
Perceel nr.: 1
Benaming:

Europese openbare aanbesteding Pantsoenonderhoud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Donker Groep B.V.
Postadres: Harste 5
Plaats: SNEEK
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8602 JX
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@donkergroep.com
Internetadres: www.donkergroep.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 659962022
Perceel nr.: 2
Benaming:

Europees openbare aanbesteding Plantsoenonderhoud

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Donker Groep B.V.
Postadres: Harste 5
Plaats: SNEEK
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8602 JX
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@donkergroep.com
Internetadres: www.donkergroep.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postadres: Postbus 30009
Plaats: Assen
Postcode: 9400 RA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alle betrokken inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de aanbesteder over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure door middel van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbesteder niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland te Assen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbesteder. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

De aanbesteder kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in de inschrijfleidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2023