TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Szolgáltatások - 40254-2016

05/02/2016    S25    - - Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2016/S 025-040254

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378140)

Tárgy:
CPV:90510000, 90511000, 90512000, 90513000

Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 2017. március 31. napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Kötbér a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatban (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségét megsérti, azaz nem foglalkoztat a szerződés megkötésétől folyamatosan 6 fő fogvatartottat és Ajánlatkérő felszólítását követő 1 hónapon belül (ún. türelmi idő) a 6 fő fogvatartott foglalkoztatását hitelt érdemlően nem bizonyítja, a türelmi idő leteltétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra 10 000 HUF/nap hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles minden megkezdett, a hibás teljesítéssel érintett naptári napra.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbérek meghatározása során Ajánlatkérő a Ptk. 6:186.–6:189.§-ai szerint járt el.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében irányadóak

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja alapján szociális feltételként előírja, hogy a szerződő másik fél a szerződés hatálya alatt a közbeszerzésre tett ajánlat esetén legalább 6 fő fogvatartott folyamatos foglalkoztatását biztosítsa a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységi területen.

A feltételt jelenleg is teljesítő ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a foglalkoztatásról szóló megállapodást. Egyéb esetben ajánlattevő csatolja ajánlatához a büntetés-végrehajtási intézet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén fogvatartottakat biztosít külső munkahelyen történő munkáltatáshoz. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás a megkötendő szerződés mellékletét képezi, betartása kötelező.

A fogvatartottak külső helyszínen való foglalkoztatásához szükséges kötelező feltételeket (biztonsági; egészségügyi) és költség nemeket (gazdasági) a dokumentáció részletesen tartalmazza, melyek biztosítása Ajánlattevő kötelezettsége.

2.) Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről;

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,

— 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,

— 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. § szerint kell

igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más

szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.

56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.

Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.

§ (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az

általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)

bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt

alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői

nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt

kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési

Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében

a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása

szükséges.

Szintén fel kívánjuk hívni ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014.

(VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan

társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a

Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő

tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó

nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok

igazolására.

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők

vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.)

közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró

okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”

tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Külföldön letelepedett Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan,

hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll

rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó

nyilatkozat.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén az alábbi igazolási mód alapján kell igazolni a

kizáró okok szerinti megfelelést:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés b)-c) pontja esetén az

illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy

ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak

igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő,

illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal

igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti

kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére,

az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat

nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes

bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített

nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a

munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint

vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat

benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága

által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű

gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett

országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző

által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre

jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve

részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. §

r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát

arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az

ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő

vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak

vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A.

mellékletében, szolgáltatás megrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások

szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a

szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában évenként a teljes nettó árbevételének és a közbeszerzés tárgya (termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti nettó árbevételének összegéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2 a teljes nettó árbevétele a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 70 000 000 HUF összeget;

b) a 2-5. rész vonatkozásában a nettó 25 000 000 HUF összeget;

c) a 6-8. rész vonatkozásában a nettó 12 000 000 HUF összeget.

— a közbeszerzés tárgya (termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216) gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti nettó árbevétele a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el

a) az 1. rész vonatkozásában nem érte el a nettó 60 000 000 HUF összeget;

b) a 2.-5. részek vonatkozásában nem érte el a nettó 12 000 000 HUF összeget.

c) a 6-8. részek vonatkozásában nem érte el a nettó 6 000 000 HUF összeget;

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 23 000 000 HUF összeget;

b) a 2-5. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000 HUF összeget;

c) a 6-8. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF összeget.

— a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 17 000 000 HUF összeget;

b) a 2-5. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF összeget;

c) a 6-8. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF összeget.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett:

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— környezetvédelmi mérnök képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Kérjük, nyújtsanak be egy ismertetőt, amelynek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén egyenértékű végzettséget elfogad az Ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal.

Saját tulajdonú eszköz esetén csatolni kell a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla vagy eszköznyilvántartó lap) másolatát.

Nem saját tulajdonú eszköz esetén a rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ok) (szerződés) másolatának csatolása szükséges.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek) ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

2. Háztartási kisgépek ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

3. IT (kivéve képmegjelenítő berendezések) és mobiltelefon ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

4. Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képmegjelenítő berendezések) ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok) ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

7. Ellenőrző és vezérlő eszközök ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

8. Adagoló automaták ajánlati ára (nettó HUF/kg). Súlyszám 8

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

2.) A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az egyes részszempontok értékelése során az adott szempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

Az 1–8. bírálati részszempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás módszere.

Az értékelési módot Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban fejti ki részletesen.

Az egyes részszempontok során elért pontszámok részszempontonként a részszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematika kerekítés szabályai szerint. Ha több ajánlatnak azonos az így kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat a fentiek alkalmazásával sem állapítható meg.

5.) Az ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elsősorban elektronikus úton – e-mailen: gyorgyterez@dszt.hu címen történő igénylést követően – bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció átvehető a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) szám alatti címén is kizárólag előzetes telefonon történő egyeztetést követően személyesen, munkanapokon 9-12 óráig (az ajánlati határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig), illetőleg kérhető a postai úton történő megküldése is. Az ajánlati dokumentáció ajánlattevő, vagy alvállalkozó általi átvétele vagy elektronikus úton történő megkérése az ajánlat benyújtásának feltétele.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie.

17.) Ajánlattevő által csatolandó iratok:

17.1) Csatolni szükséges az elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás) és az ún. kihozatali arányokat (Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást);

17.2) A termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírás, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd az előkezelő(k)höz történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról és azok kihozatali arányszámainak alsó és felső értékhatáráról százalékos formában, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet (Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást);

17.3) Területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott fémkereskedelmi engedély bemutatása (kiállító: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve);

17.4) A tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély/ek:

Minden gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási- és fémkereskedelmi engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek kell csatolnia, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük a termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések gyűjtésében, szállításában, előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

18.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az eljárás során becsatolt, általa készített fordítás tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.

19.) A nem magyarországi letelepedésű (közös) ajánlattevő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

20.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró valamennyi aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

21.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a konzorcium megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a konzorcium tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a konzorcium mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

22.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben Ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9 és 12 óra között (ajánlattételi/hiánypótlási határidő napján 9 órától ajánlattételi határidőig) biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele – várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt – hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe

23.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

24.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén a szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

25.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

26.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész esetében 700 000,- HUF, a 2-5. részek esetében részenként 400 000,- HUF, a 6-8. részek esetében 200 000,- HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetés útján, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy bankszámlára történő befizetés esetén a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és a megfelelő rész/ek szerinti jelölést pl.: „MKB8/2016 E + E kombinált 1. rész” tüntessék fel.

A garanciavállaló nyilatkozat vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított Ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciavállaló nyilatkozatot, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő részenként egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg (Kbt. 25. § (5) bekezdés).

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

27.) Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti ajánlattevőkkel a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezet mértékét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.

27.1.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel, amennyiben valamennyi ajánlattevő vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja az alábbi ellenértékeket:

Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek) 12 HUF/kg,

Háztartási kisgépek 45 Ft/kg,

IT (kivéve képmegjelenítő berendezések) és mobiltelefon 40 HUF/kg,

Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képmegjelenítő berendezések) 40 HUF/kg,

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok) 45 HUF/kg,

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 45 HUF/kg,

Ellenőrző és vezérlő eszközök 40 HUF/kg,

Adagoló automaták 40 HUF/kg,

úgy Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult eredménytelennek nyilvánítani.

Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét, hogy nulla (0) forint értékű ajánlati ár megajánlást nem fogad el, mert a nulla forint értékű ajánlati ár megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

27.2.) Ajánlatkérő az ajánlati ár vizsgálata körében fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott 20 %-os eltérésnél kisebb mértékű eltérés esetén is indokolást kérjen ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár körében. Ajánlatkérő – ebben az esetben – az ajánlati ár tartalmát megalapozó adatnak tekinti különösen az árképzési metodika konkrét adatokra támaszkodó leírását Ft/kg egységre vetítve.

28.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy mely részek (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8,) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.

29.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.

30.) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján, amennyiben a vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

31.) Nyilatkozat azokról a pénzügyi intézményekről, melyeknél folyószámlát vezet, megjelölve a vezetett számla számát is, valamint, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

32.)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1–M/2 pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

33.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció eltérése esetén az ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.

34.) Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítés során valamennyi igazolt teljesítésről (gyűjtött, szállított, 2016. évben előkezelt és további kezelésre átadott) nyilatkozik kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak megnevezésű hulladékmennyiség tárgyában.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017. napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, amely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.), valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti, esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a dokumentáció tartalmazza.

Kötbér a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatban (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségét megsérti, azaz nem foglalkoztat a szerződés megkötésétől folyamatosan 6 fő fogvatartottat és ajánlatkérő felszólítását követő 1 hónapon belül (ún. türelmi idő) a 6 fő fogvatartott foglalkoztatását hitelt érdemlően nem bizonyítja, a türelmi idő leteltétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra 10 000 HUF/nap hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles minden megkezdett, a hibás teljesítéssel érintett naptári napra.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbérek meghatározása során Ajánlatkérő a Ptk. 6:186–6:189. §-ai szerint járt el.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében irányadóak

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja alapján szociális feltételként előírja, hogy a szerződő másik fél a szerződés hatálya alatt a közbeszerzésre tett ajánlat esetén legalább 6 fő fogvatartott folyamatos foglalkoztatását biztosítsa a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységi területen.

A feltételt jelenleg is teljesítő ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a foglalkoztatásról szóló megállapodást. Egyéb esetben ajánlattevő csatolja ajánlatához a büntetés-végrehajtási intézet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén fogvatartottakat biztosít külső munkahelyen történő munkáltatáshoz. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás a megkötendő szerződés mellékletét képezi, betartása kötelező.

A fogvatartottak külső helyszínen való foglalkoztatásához szükséges kötelező feltételeket (biztonsági; egészségügyi) és költség nemeket (gazdasági) a dokumentáció részletesen tartalmazza, melyek biztosítása Ajánlattevő kötelezettsége.

2.) Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről;

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről,

— 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról,

— 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.

Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án (KÉ 2014. évi 57. szám) kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.

Szintén fel kívánjuk hívni ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Külföldön letelepedett ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén az alábbi igazolási mód alapján kell igazolni a kizáró okok szerinti megfelelést:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatás megrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év vonatkozásában évenként a teljes nettó árbevételének összegéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2 A teljes nettó árbevétele a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 70 000 000 HUF összeget;

b) a 2–5. rész vonatkozásában a nettó 25 000 000 HUF összeget;

c) a 6–8. rész vonatkozásában a nettó 12 000 000 HUF összeget.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 23 000 000 HUF összeget;

b) a 2–5. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000 HUF összeget;

c) a 6–8. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF összeget,

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett:

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— környezetvédelmi mérnök képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— 31 582 06 0010 31 05 azonosítószámú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében, és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződést teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Kérjük, nyújtsanak be egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén egyenértékű végzettséget elfogad az ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M/2 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségről köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát. Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízingszerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

Részszempont Súlyszám

Ajánlati ár (nettó HUF/kg) összesített 64.

1.1.) Háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek) ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.2.) Háztartási kisgépek ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.3.) IT (kivéve képmegjelenítő berendezések) és mobiltelefon ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.4.) Szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képmegjelenítő berendezések) ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.5.) Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok) ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.6.) Játékok, szabadidős és sportfelszerelések ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.7.) Ellenőrző és vezérlő eszközök ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

1.8.) Adagoló automaták ajánlati ár (nettó HUF/kg) 8.

2.) Diszpécserszolgálat biztosítása a szerződés teljesítése alatt (igen/nem) 5.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

3.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

3.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

3.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

2.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az egyes bírálati részszempontok és alszempontok értékelése során az adott szempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

Az 1. bírálati részszempont alszempontjai (1.1–1.8.) vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás módszere.

A 2. bírálati részszempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere.

Az értékelési módokat Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban fejti ki részletesen.

Az egyes bírálati részszempontok (alszempontok) során elért pontszámok bírálati részszempontonként a bírálati részszemponthoz (alszemponthoz) rendelt súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek, és az így legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek.

Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematika kerekítés szabályai szerint. Ha több ajánlatnak azonos az így kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz, azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat a fentiek alkalmazásával sem állapítható meg.

5.) Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elsősorban elektronikus úton – e-mailen: gyorgyterez@dszt.hu címen történő igénylést követően – bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció átvehető CD adathordozón a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) szám alatti címén is kizárólag előzetes telefonon történő egyeztetést követően személyesen, munkanapokon 9:00–12:00 óráig (az ajánlati határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig). Az ajánlati dokumentáció ajánlattevő, vagy alvállalkozó általi átvétele vagy elektronikus úton történő megkérése az ajánlat benyújtásának feltétele.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie.

17.) Ajánlattevő által csatolandó iratok:

17.1) csatolni szükséges az elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza elektromos és elektronikus hulladékok előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás) és az ún. kihozatali arányokat (ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást);

17.2) a termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírás, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd a teljesítésbe bevont előkezelő(k)höz (megnevezve a telephelyet/telephelyeket) történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát telephelyenként. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról és azok kihozatali arányszámainak alsó és felső értékhatáráról %-os formában, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet (ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást).

18.) Ajánlattevő, közös ajánlattevők (külön-külön) által a szerződés teljesítése során általuk elvégzett tevékenységhez szükséges csatolandó iratok:

— területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes fémkereskedelmi engedély(ek) számát(ait) tartalmazó nyilatkozatot (az engedély kiállítója: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve),

— a tevékenység végzéséhez szükséges az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély(ek) iktatószámát(ait) tartalmazó nyilatkozatot.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell valamennyi érvényes engedély másolatát és annak hiteles vagy ajánlattevő által felelős fordítását. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek csatolnia kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát és annak fordítását. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1. rész esetében legalább 15 000 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel,

— a 2–5. rész esetében részenként legalább 2 500 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel,

— a 6–8. rész esetében részenként legalább 1 250 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

Minden ajánlattevő(k) – köteles nyilatkozni azokról az érvényes engedélyekről, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási és fémkereskedelmi engedélyekről közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük a termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtésében, szállításában, és/vagy gépi technológiával történő előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyekről való nyilatkozatot írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyek iktatószámát kell a nyilatkozatban megadni, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

19.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az eljárás során becsatolt, általa készített fordítás tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.

20.) A nem magyarországi letelepedésű (közös) ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró – az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) – aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

22.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés %-os arányát, valamint feltüntetve az ajánlattevők által igénybe venni kívánt alvállalkozók teljesítési arányait – kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a közös ajánlattevők mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

23.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között (ajánlattételi/hiánypótlási határidő napján 9 órától ajánlattételi határidőig) biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele – várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt – hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál ajánlattevő vegye figyelembe.

24.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

25.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén a szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

26.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

27.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész esetében 700 000 HUF, a 2–5. rész esetében részenként 400 000 HUF, a 6–8. rész esetében 200 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetés útján, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy bankszámlára történő befizetés esetén a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és a megfelelő rész/ek szerinti jelölést pl.: „MKB8/2016 Kombinált 1. rész” tüntessék fel.

A garanciavállaló nyilatkozat vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciavállaló nyilatkozatot, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő részenként egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg (Kbt. 25. § (5) bekezdés).

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, valamint arra, hogy a biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

28.) Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdésére figyelemmel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti ajánlattevőkkel a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezet mértékét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként.

28.1.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel, amennyiben valamennyi ajánlattevő vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja az alábbi ellenértékeket:

— háztartási nagygépek (kivéve hűtőgépek) 12 HUF/kg,

— háztartási kisgépek 45 HUF/kg,

— IT (kivéve képmegjelenítő berendezések) és mobiltelefon 40 HUF/kg,

— szórakoztató elektronikai készülékek (kivéve képmegjelenítő berendezések) 40 HUF/kg,

— elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok) 45 HUF/kg,

— játékok, szabadidős és sportfelszerelések 45 HUF/kg,

— ellenőrző és vezérlő eszközök 40 HUF/kg,

— adagoló automaták 40 HUF/kg,

úgy ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult eredménytelennek nyilvánítani.

Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét, hogy nulla (0) forint értékű ajánlati ár megajánlást nem fogad el, mert a nulla forint értékű ajánlati ár megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

28.2.) Ajánlatkérő az ajánlati ár vizsgálata körében fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott 20 %-os eltérésnél kisebb mértékű eltérés esetén is indokolást kérjen ajánlattevőktől az aránytalanul alacsony ár körében. Ajánlatkérő – ebben az esetben – az ajánlati ár tartalmát megalapozó adatnak tekinti különösen az árképzési metodika konkrét adatokra támaszkodó leírását HUF/kg egységre vetítve.

29.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukban kifejezetten nyilatkozzanak arról, hogy mely részek (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani.

30.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.

31.) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján, amennyiben a vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

32.) Nyilatkozat azokról a pénzügyi intézményekről, amelyeknél folyószámlát vezet, megjelölve a vezetett számla számát is, valamint, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

33.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjában, valamint a III.2.3) M/1–M/2 pontjában meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

34.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció eltérése esetén az ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.

35.) Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítés során valamennyi igazolt teljesítésről (gyűjtött, szállított, 2016. évben előkezelt és további kezelésre átadott) nyilatkozik kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak megnevezésű hulladékmennyiség tárgyában.

36.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

37.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Jelen felhívással összhangban módosul az ajánlati dokumentáció az alábbi pontokban:

— I. A közbeszerzési eljárás rendjére vonatkozó általános követelmények és információk az ajánlattevők részére,

— 14. pont: Az ajánlatok értékelése.

18. pont: Ajánlati biztosíték 18.2 alpontja:

— II. az ajánlat, illetve értékelési szempontok tartalma, szerződést biztosító mellékkötelezettségek – 4. pont: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek,

— II. az ajánlat, illetve értékelési szempontok tartalma, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 6. ponttal egészül ki.

6. Diszpécserszolgálat biztosítása a szerződés teljesítése alatt

— II. további információk,

— III. az ajánlat részei (benyújtási sorrend, kötelezően beadandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke),

— IV. mellékletek, nyilatkozatminták – 1. számú melléklet; 13. számú melléklet; 15. számú melléklet.

Új mellékletek: 15.a számú melléklet; 15.b számú melléklet; 15.c melléklet; 17. számú melléklet; 17.a számú melléklet; 17.b számú melléklet; 18. számú melléklet; 18.a számú melléklet; 18.b számú melléklet.

Szolgáltatásmegrendelési szerződéstervezet..

— IV. A szerződés hatálya 1. pont,

— V. Hulladékkezelő kötelezettségei kiegészül a 25. ponttal,

— VI. OKTF NHI kötelezettségei 2. pont,

— VII. Szerződéses ellenérték, fizetési feltételek 18. pont,

— IX. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2. pont,

— XI. Szerződés megszüntetése 2. pont törölve; 4.7/ pont törölve; újraszámozást követően a 3.4/ pont módosult.

A módosult dokumentáció valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek a Kbt. 42. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldésre kerül. A módosítást követően jelentkező gazdasági szereplőknek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentáció kerül kiadásra a felhívásban előírt határidőn belül.