Suministros - 402546-2019

27/08/2019    S164

België-Gent: Elektrische bussen

2019/S 164-402546

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Maria Middelares
Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Jürgen Van de Walle
E-mail: Jurgen.vandewalle@azmmsj.be
Telefoon: +32 92462623
Fax: +32 92469659
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azmmsj.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autonomous shuttle project

Referentienummer: 2019/712-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144910 Elektrische bussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
34100000 Motorvoertuigen
34114000 Speciale voertuigen
34144900 Elektrische voertuigen
34996000 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
45213315 Bouwen van bushokje
51200000 Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting
60100000 Wegvervoersdiensten
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
72212330 Diensten voor ontwikkeling van software voor dienstregelingen en productiviteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verduidelijking: in dit document zullen de volgende namen gebruikt worden om naar de partijen te verwijzen:

— ‘klant-ziekenhuis” is AZ Maria Middelares,

— ‘inschrijver’ = het bedrijf dat het volledig autonome shuttle project ontwikkelt en uitvoert.

Algemeen doel en beschrijving.

Met het autonome ‘last mile/first mile’ shuttle project wil AZ Maria Middelares de ingang van het ziekenhuis verbinden met de halte van het openbaar vervoer dat zich op zo’n 600-700 meter van het ziekenhuis bevindt. Het project is een onderdeel van het plaatselijk duurzaam mobiliteitsbeleid. Dagelijks begeven zich 250-450 mensen naar het ziekenhuis door gebruik te maken van het openbaar vervoer die hopen om de afstand tussen beide punten gemakkelijk te overbruggen. Onder deze groep van mensen behoren individuen die bijzondere zorg nodig hebben zoals ouderen en mensen met een beperking.

Dit project omvat een autonome shuttle dienst met een hoge frequentie (minimaal om de 10 minuten een shuttle) die van 7 tot 21 uur operationeel is op het private terrein van de ziekenhuizen met een openbaar karakter, het impliceert dat het terrein ook toegankelijk is voor ander verkeer alsook derden die geen werknemer zijn van het ziekenhuis. De route over de openbare parking is aangegeven op de bijgevoegde kaart. Omdat er geen voorbehouden bedding voor de shuttle vastgelegd voorzien is, zal het voorgestelde systeem moeten navigeren tussen voetgangers, (elektrische) fietsen en gemotoriseerde voertuigen. Afhankelijk van welke technologie de inschrijver voorstelt, kunnen er infrastructurele aanpassingen geïmplementeerd worden om de complexiteit van het verkeer te reduceren – bijvoorbeeld externe camera’s, verkeerslichten, verkeersdrempels, [...]. Deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door en zal de verantwoordelijkheid zijn van AZ Maria Middelares. Het voertuig rijdt aan een snelheid van om en bij de 15-20 km/uur.

Het voorgesteld voertuig dient een autonomie en oplaadtijd te hebben die past bij de beschreven use-case. Een discontinue dienst of een dienst na oproep ("on-call service") om de operationele tijd te optimaliseren kan worden toegepast, zolang front and back end integration en een gebruikersinterface opgenomen zijn in het voorstel. Een oproepknop bij de haltes, een GSM-app voor reservatie e.d. kunnen overwogen worden.

Het voertuig moet beschikken over een passagiersinterface via dewelke dat navigatieinformatie gedeeld kan worden, alsook specifieke inhoud die door AZ Maria Middelares wordt aangeleverd.

Veiligheid is primordiaal bij het inzetten van autonome voertuigen. Daarom moet de autonome shuttle voldoen aan algemene veiligheidsnormen. Een opgeleide professional, medewerker van AZ Maria Middelares zonder specifieke vooropleiding die opgeleid wordt door de inschrijver, een steward of operator genoemd, zal in het voertuig aanwezig zijn wanneer het in gebruik is totdat er voldoende vertrouwen is in de werking ervan. Het doel is om na deze fase te kunnen overgaan naar een fase waarin de aanwezigheid van een steward of operator niet langer vereist is.

Ingesloten kan u een sitemap vinden van het beoogde shuttletraject op onze terreinen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium Technische en functionele specificaties / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium Dienst na verkoop / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Beoordelingscriterium Prijs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/712-2
Benaming:

Autonomous shuttle project

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LM Industries Group Inc
Postadres: 1576B South Nelson Drive
Plaats: Chandler
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 85226
Land: Verenigde Staten
Telefoon: +18 882562028
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/08/2019