Доставки - 402638-2019

27/08/2019    S164    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2019/S 164-402638

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 145-356346)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://e-gov.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация

II.1.2)Основен CPV код
30200000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014—2020 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 145-356346

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 26/08/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 05/09/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 27/08/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 09/09/2019
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

С настоящото обявление се изменя срока за получаване на оферти в процедурата с цел спазване разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.