Lieferungen - 40266-2019

28/01/2019    S19

Rumänien-Arad: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 019-040266

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Arad
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Str. Revoluției nr. 75
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Petru Stelian Adam
E-Mail: petru.adam@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare de piese, accesorii și servicii necesare pentru repararea și întreținerea calculatoarelor și echipamentelor informatice (servere, stații de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru de furnizare de piese, accesorii şi servicii necesare pentru repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor informatice (servere, staţii de lucru, laptop-uri, imprimante, plotere, calculatoare, component active şi pasive de reţea) din Primăria Municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini. Valoarea estimata a acordului-cadru este între 1 909 646 RON şi între 4 322 072 RON.

Valoarea maxima a contractului subsecvent este de 1 080 518 RON fara TVA si valoarea minima estimata a contractului subsecvent este de 477 411,50 RON fara TVA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237000 Teile und Zubehör für Computer
50312300 Wartung und Reparatur von Datennetzeinrichtungen
50312600 Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen
50320000 Reparatur und Wartung von Personalcomputern
50323000 Wartung und Reparatur von Computerperipheriegeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Arad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru de furnizare de piese, accesorii şi servicii necesare pentru repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor informatice (servere, staţii de lucru, laptop-uri, imprimante, plotere, calculatoare, component active şi pasive de reţea) din Primăria Municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini. Cantităţile sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) (12 zile) cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Licitatie deschisa, cu incheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 2 contracte subsecvente pe an, in limita necesitatilor Autoritatii Contractante si a fondurilor bugetare aprobate.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

— dl. Gheorghe Falcă — primar,

— dl. Levente-Grigorie Bognar — viceprimar,

— dl. Laurentiu-Calin Bibart — viceprimar,

— dl. Ionel Bulbuc — consilier local,

— dna. Andres Laura — consilier local,

— dl. Handra Arsenie — consilier local,

— dl. Ciupe Ionel — consilier local,

— dna. Tabuia Roxana-Adriana — consilier local,

— dl. Sfaraila Marius — consilier local,

— dl. Boca Bogdan-Vlad — consilier local,

— dna. Naaji Antoanela-Luciana — consilier local,

— dna. Cismaşiu Mariana — consilier local,

— dl. Furau Gheorghe-Oto — consilier local,

— dna. Dumitrean Adina-Liana — consilier local,

— dl. Lupaş Marin — consilier local,

— dl. Chesa Ilie — consilier local,

— dna. Dinga Ștefania Patricia — consilier local,

— dl. Vărcus Beniamin-Narcis-Cristian — consilier local,

— dl. Saplăcan Gheorghe — consilier local,

— dl. Buruc Cosmin Alexandru — consilier local,

— dl. Szabo Mihai-Iosif — consilier local,

— dna. Stoenescu Anca-Patricia — consilier local,

— dl. Furde Gheorghe — consilier local,

— dl. Filip Flavius Emanuil — consilier local,

— dna. Claudia Macra — Administrator Public,

— dna. Grozavu Claudia — Director Economic,

— dna. Radu Carmen — Sef Serviciu Financiar – Contabilitate,

— dna. Rusu Dorina — Șef Birou,

— dna. Miculita Daniela — Consilier,

— dna. Burza Han Camelia — Consilier,

— dna. Elena Portaru — Director Executiv,

— Florea Liliana — Director executiv adj.,

— dl. Ciprian Puie — consilier juridic,

— dna. Ples Ramona — consilier juridic,

— dl. Moldovan Gabriel — Şef Serviciu şi membru de rezervă,

— dna. Krausz Ramona-Gertrude — sef Birou,

— dna. Nagy Florentina Mihaela — preşedinte comisie evaluare,

— dl. Gavrea Cristian — Şef Birou şi membru comisia de evaluare,

— dl. Adam Petru Stelian — membru în comisia de evaluare,

— d-şoara Iancu Ancuţa Bogdana — membru de rezervă în comisia de evaluare,

— dl. Trânc Fabian — membru de rezervă al comisiei de evaluare,

— Hanţ Adrian Dorel — membru de rezervă al comisiei de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din Legea 98/2016.

Observaţii: Neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Informatii privind partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze.

Informatii referitoare la asociere.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională – punctul 1a), de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: Numărul şi data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru a dovedi executarea lucrarilor mentionate in DUAE, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor sau orice alt document cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarii publici sau privati). Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Ofertanţii/asociaţii şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE (Partea II – litera D şi partea IV: Criterii de selecţie - C: Capacitatea tehnică şi profesională – punctul 10) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi acordul de asociere/acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării,

— documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având acelaşi punctaj obţinut, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Având în vedere Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, ofertantii vor completa formularul „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in sectiune „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoană cu putere de decizie așa cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC.

DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca formular (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarilor ANAP nr. 237 si 240 din 2016 si a notificarii FN/1.9.2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare – DUAE.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Căile de atac precum și termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postanschrift: Bulevardul Revoluției nr. 75
Ort: Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Telefon: +40 257281850-134
Internet-Adresse: www.primariaarad.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/01/2019