Forniture - 402719-2022

25/07/2022    S141

Polonia-Starachowice: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 141-402719

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: POWIAT STARACHOWICKI
Indirizzo postale: dr. Władysława Borkowskiego 4
Città: STARACHOWICE
Codice NUTS: PL721 Kielecki
Codice postale: 27-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Szyderska
E-mail: k.szyderska@powiat.starachowice.pl
Tel.: +48 412760947
Fax: +48 412760947
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.powiat.starachowice.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/przetargi/-postepowania-prowadzon
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ

Numero di riferimento: ZP.272.5.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 19 042 194,00 kWh

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 25 706 961.90 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Obszar powiatów, gmin oraz jednostek wskazanych w SWZ.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Powiat Starachowicki oraz Partnerzy grupy zakupowej i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ)

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:

• Gmina Bałtów

• Gmina Bodzechów

• Gmina Brody

• Gmina Ćmielów

• Gmina Iłża

• Gmina Kalinowo

• Gmina Kunów

• Gmina Mirzec

• Gmina Waśniów

• Gmina Wierzbica

• Gmina Wojciechowice

• Miasto i Gmina Opatów

• Powiat Kielecki

• Powiat Konecki

• Powiat Lipski

• Powiat Opatowski

• Powiat Ostrowiecki

• Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie

• Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

• Szpital Świętego Leona sp. z o. o.

Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ:

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 19 042 194,00 kWh.

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 25 706 961,90 zł.

Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. W załączniku nr 1 do SWZ zostały wskazane okresy obowiązywania dotychczasowych umów oraz dla punktów z pierwszą zmianą sprzedawcy okresy wypowiedzenia umów kompleksowych. Punkty z kolejną zmianą sprzedawcy mają zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 9,5 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Umowa będzie realizowana na podstawie Projektowanych postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Integralną część Projektowanych postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej stanowi

Oferta złożona przez Wykonawcę. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Dział V SWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu.

Dział VI SWZ zawiera podstawy wykluczenia.

Dział VII SWZ zawiera informacje o podmiotowych środkach dowodowych.

Dział IX SWZ zawiera wymagania dotyczące wadium.

Dział XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania ofert.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Waraszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Waraszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Waraszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022